หัวข้อ

ศีลระลึก

ศีลระลึกคือการให้พรและปฏิบัติขนมปังและน้ำให้สมาชิกอย่างเป็นกิจจะลักษณะอันเป็นสิ่งแทนพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสต์ โดยปกติจะทำในช่วงการประชุมนมัสการวันอาทิตย์ ศีลระลึกเทียบเท่ากับศีลมหาสนิทในศาสนาคริสต์นิกายอื่น

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.