หัวข้อ

ศาสนพิธี

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายมักใช้คำนี้บ่อยครั้งเมื่อพูดถึงพิธีกรรมบางอย่าง เช่น บัพติศมาหรือการส่งผ่านศีลระลึกในพิธีวันอาทิตย์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.