Hollands-for-January-devotional.jpg
ข่าวเผยแพร่

ศาสนจักรอัปเดตสุขภาพของเอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเผยแพร่คำแถลงต่อไปนี้:

ตามที่ประกาศไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ได้รับยกเว้นไม่ต้องเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญเนื่องจากท่านกับซิสเตอร์แพทริเซีย ฮอลแลนด์ได้รับผลกระทบจากโควิด  เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์เพิ่งเริ่มฟอกไตเพราะภาวะไตของท่านด้วย ดังนั้นฝ่ายประธานสูงสุดจึงยกเว้นท่านจากงานมอบหมายและการประชุมทั้งหมดของศาสนจักรเป็นเวลาอย่างน้อยสองเดือนเพื่อให้ท่านรับการรักษาพยาบาลและฟื้นตัวเต็มที่  เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์ฮอลแลนด์กล่าวว่าพวกท่านสำนึก

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.