ข่าวเผยแพร่

ศาสนจักรประกาศการเปลี่ยนแปลงสำหรับเซมินารีในปี 2021

เซมินารีจะสอดคล้องกับ ‘จงตามเรามา’ มากขึ้น และนักเรียนจะต้องอ่านให้ได้ 75% ของวันปฏิทินจึงจะได้หน่วยกิตหลักสูตร

cropped-9f4fc25dd4c2cb92428fbe7e7e9053fe60231788-th.jpg
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2021 เป็นต้นไป เซมินารีจะสอดคล้องกับ “จงตามเรามา” มากขึ้น และนักเรียนจะต้องอ่านให้ได้ 75% ของวันปฏิทินจึงจะได้หน่วยกิตหลักสูตร© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
    

เซมินารีและสถาบันศาสนาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศการเปลี่ยนแปลงสำหรับเซมินารีในปี 2021 รวมถึงความสอดคล้องมากขึ้นกับ “จงตามเรามา และข้อกำหนดใหม่เรื่องการอ่านสำหรับหน่วยกิตหลักสูตรเซมินารี

ความสอดคล้องมากขึ้นกับ ‘จงตามเรามา’

ข้อประกาศ วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2020 ระบุว่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2021 เป็นต้นไป แทนที่จะทำตามตารางศึกษา 9 เดือนสำหรับเซมินารีแต่ละหลักสูตร นักเรียนจะศึกษาหลักสูตรการศึกษาเดียวกันกับ “จงตามเรามา ตลอดทั้งปี ในปี 2021 นักเรียนเซมินารีจะศึกษา หลักคำสอนและพันธสัญญา พร้อมกับคนอื่นๆ ในศาสนจักร

ครูจะใช้เนื้อหาบทเรียนจาก พระคัมภีร์คำสอนและพันธสัญญาและประวัติศาสนจักร คู่มือครู ที่มีอยู่ นักเรียนจะไม่ได้รับบทเรียนทุกบทจากคู่มือครูในชั้นเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเรียนที่ตรงกับช่วงปิดเทอม

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการอ่าน

ข้อประกาศระบุว่า เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2021 เป็นต้นไป เพื่อให้ได้หน่วยกิตหลักสูตรเซมินารี นักเรียนจะต้องอ่านพระคัมภีร์ของปีนั้นให้ได้อย่างน้อย 75% ของวันปฏิทินในเทอมนั้น “การเปลี่ยนแปลงนี้เน้นความสำคัญของการให้นักเรียนพัฒนานิสัยการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้น และพึ่งพาพระเยซูคริสต์ คำสอนของพระองค์ตลอดจนการชดใช้ของพระองค์มากขึ้น”

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนว่า “ขณะที่เราหมายมั่นเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ เราต้องพยายามตั้งใจฟังพระองค์มากขึ้น ต้องใช้ความพยายามอย่างมีสติและสม่ำเสมอที่จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยพระวจนะ คำสอน และความจริงของพระองค์ … การจดจ่ออยู่กับพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าทุกวันสำคัญยิ่งต่อความอยู่รอดทางวิญญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลียุคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นนี้ เมื่อเราดื่มด่ำพระวจนะของพระคริสต์ทุกวัน พระวจนะของพระคริสต์จะบอกวิธีรับมือกับความยุ่งยากทั้งหลายที่เราไม่คิดว่าจะพบเจอมาก่อน” (“ฟังพระองค์” การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2020)

วิธีที่บิดามารดาสามารถช่วยได้

บิดามารดาสามารถช่วยสนับสนุนบุตรธิดาที่กำลังเรียนเซมินารีได้โดย:

  • ช่วยพวกเขาตั้งเป้าหมายศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันตามความเหมาะสมและมีความหมายโดยปรับให้เหมาะกับความต้องการและความสามารถของพวกเขา และทำตามเป้าหมายนั้น
  • ถามพวกเขาเป็นประจำเกี่ยวกับประสบการณ์ที่พวกเขามีกับการศึกษาพระคัมภีร์ของตน
  • จัดหาโอกาสให้ท่าน บุตรธิดา และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ได้เป็นพยานถึงสิ่งที่ท่านกำลังเรียนรู้และรู้สึกเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์
  • กระตุ้นให้พวกเขารับผิดชอบโดยติดตามการศึกษาพระคัมภีร์ของตนทุกวันในแอปพลิเคชันเซมินารีและสถาบัน (Google หรือ iOS) หรือบันทึกด้วยวิธีอื่น

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.