ข่าวเผยแพร่

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
บริจาคเก้าอี้รถเข็นวีลแชร์ 965 คัน

thailand_wheelchair_pic1.jpg
thailand_wheelchair_pic1.jpg
เอ็ลเดอร์สุชาติ ไชยชะนะ แห่งสาวกเจ็ดสิบภาคเอเชียกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการด้านสวัสดิการของศาสนจักรในประเทศไทย ต่อ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้รับมอบเก้าอี้รถเข็นวีลแชร์กับคณะ2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 13.30 น. เอ็ลเดอร์สุชาติ ไชยชะนะ แห่งสาวกเจ็ดสิบภาคเอเชียเป็นตัวแทนของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคุณสุนันทา สมบุญธรรม ประธานมูลนิธิเซนต์โยเซฟและคณะเข้าร่วมพิธีส่งมอบเก้าอี้รถเข็นวีลแชร์แบบมาตรฐาน จำนวน 835 คัน เพื่อส่งมอบเก้าอี้รถเข็นวีลแชร์ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 22 แห่งทั่วประเทศ โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ ทวีชัย วิษณุโยธิน และนางเกวลิน ชื่นเจริญสุข รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข เป็นตัวแทนรับมอบในวันดังกล่าว นำเข้ามาในนามของมูลนิธิเซนต์โยเซฟพร้อมจัดส่งไปยังโรงพยาบาลศูนย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 22 แห่ง

thailand_wheelchair_pic2.jpg
thailand_wheelchair_pic2.jpg
เอ็ลเดอร์สุชาติ ไชยชะนะ แห่งสาวกเจ็ดสิบภาคเอเชีย เป็นตัวแทนของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พร้อมคุณสุนันทา สมบุญธรรม ประธานมูลนิธิเซนต์โยเซฟและคณะ เข้าร่วมพิธีส่งมอบเก้าอี้รถเข็นวีลแชร์แบบมาตรฐาน จำนวน 835 คัน ให้กับกระทรวงสาธารณสุขโดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ ทวีชัย วิษณุโยธิน และนางเกวลิน ชื่นเจริญสุข รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข เป็นตัวแทนรับมอบ2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

นอกจากนี้ ศาสนจักรเตรียมส่งมอบเก้าอี้รถเข็นวีลแชร์แบบมาตรฐานอีกจำนวน 60 คันและเก้าอี้รถเข็นวีลแชร์แบบคอมโมดอีก 20 คัน รวม 80 คันให้กับสถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ และมอบรถเข็นวีลแชร์แบบมาตรฐานอีกจำนวน 50 คัน ให้กับคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล รวมเป็นจำนวนเก้าอี้รถเข็นวีลแชร์ทั้งสิ้น 965 คัน

มูลนิธิเซนต์โยเซฟได้ลงนามความร่วมมือกับ มูลนิธิศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกันคือ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในประเทศไทย โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และชั้นวรรณะ โดยได้ดำเนินโครงการขอรับบริจาครถเข็นวีลแชร์จากองค์กรศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ฯ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาบริจาคให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุและได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี ทางมูลนิธิเซนต์โยเซฟ รับผิดชอบการเก็บรักษารถเข็นวีลแชร์ และกระจายไปยังผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านความร่วมมือขององค์กรการกุศล เช่น สโมสรโรตารีบางรัก และสโมสรโรตารีทั่วประเทศ

thailand_wheelchair_pic3.jpgDownload Photo

thailand_wheelchair_pic4.jpgDownload Photo

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.