Bangkok-Thailand-Temple---Exterior-Detail-3-(003).jpeg
ข่าวเผยแพร่

เริ่มโอเพ่นเฮ้าส์พระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

นี่เป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้าแห่งแรกในประเทศไทยและแห่งที่สามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชิญสาธารณชนมาเยี่ยมชมพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย ซึ่งเป็นพระวิหารแห่งแรกในประเทศไทยและแห่งที่สามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตั้งแต่วันนี้ 28 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม จะเป็นช่วงให้แขกรับเชิญมาเยี่ยมชมพระวิหาร  สาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ฟรีโดยมีผู้นำทัวร์จัดไว้ให้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 16 กันยายน ยกเว้นวันอาทิตย์  เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองจะอุทิศพระวิหารในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคมนี้  

Downloadable B-roll & SOTs | Temple Fact Sheet PDF | Media Kit | Additional Photos

“นับว่าเป็นอาคารที่สวยงามในเมืองที่งดงามอย่างยิ่ง แต่นี่เป็นมากกว่าแค่อาคาร” เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว  “เราถวายสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้แด่พระเจ้า และพระองค์ทรงมอบสิ่งที่ดีที่สุดที่พระองค์ทรงสามารถทำได้ให้เรา นี่คือสถานที่ที่สวรรค์และโลกเชื่อมต่อกัน  ช่วยให้เราสามารถผูกมัดกับบรรพชนของเรา ครอบครัวของเรา เพื่อทำให้ครอบครัวเป็นนิรันดร์”

พระวิหารเป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ภายในอาคารศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเรียนรู้จุดประสงค์ของชีวิตและมีส่วนในพิธีการที่ทำให้ครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งในอดีตและปัจจุบัน พระนิเวศน์แต่ละแห่งของพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ถึงความสำคัญของศรัทธาในพระเจ้า ความจำเป็นในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอเอซิสแห่งสันติสุข สมาชิกเชื่อว่า “โดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์ มนุษยชาติจะรอดได้โดยการเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีทั้งหลายของพระกิตติคุณ”

ในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ เอ็ลเดอร์กองกล่าวว่าท่านกับซูซานภรรยามากรุงเทพฯ ครั้งแรกเมื่อ 43 ปีที่แล้ว เมื่อตอนที่ท่านกำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด

“เรารู้สึกสำนึกคุณที่ประเทศไทยให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา” เอ็ลเดอร์กองกล่าว  “ในประเทศไทย บุคคลและครอบครัวมากกว่า 23,000 คนเป็นสมาชิกศาสนจักรของเรา  เราเป็นเพื่อนบ้านของท่านและเป็นมิตรสหายของท่าน  การประชุมนมัสการในวันอาทิตย์ของเราเปิดกว้างและยินดีต้อนรับทุกคน  มีกลุ่มนมัสการและอาคารประชุมที่เป็นมิตรของเราอยู่ทั่วประเทศไทย”

อัครสาวกอธิบายว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า พยายามที่จะสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและเป็นพลเมืองที่ดี

“ในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีและมิตรที่ดี เราพยายามที่จะมีความเห็นอกเห็นใจ มีใจเมตตา และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่” ท่านกล่าว  “เราช่วยเหลือคนยากจนและคนขัดสน  ตัวอย่างเช่น เราตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดอุทกภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือความต้องการอื่นๆ ของชุมชน  เป็นเวลาหลายปีที่สมาชิกศาสนจักรของเราได้รับสิทธิพิเศษให้ทำงานร่วมกับมูลนิธิพระบรมราชูปถัมภ์ ตัวอย่างเช่น งานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การฝึกอบรมและความช่วยเหลือในการจัดหารถเข็นสำหรับผู้พิการเคลื่อนไหวไม่ได้ การฝึกอบรมกู้ชีพทารกแรกเกิดเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพช่วยชีวิตทารกที่มีความเสี่ยง และแหล่งน้ำและบ่อน้ำที่ขาดแคลนในพื้นที่ชนบท  แน่นอนว่าไม่มีกลุ่มใดสามารถทำทุกอย่างที่จำเป็นได้ แต่เราแต่ละคนสามารถทำส่วนเล็กๆ ของเราได้”

บุคคลอื่นๆ ที่พูดในการแถลงข่าว ได้แก่ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.พิจิตต รัตตกุล (สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์) และ รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน

ผู้ว่าฯ ชัชชาติกล่าวว่าท่านขับรถผ่านพระวิหารระหว่างการก่อสร้างและชื่นชมความสวยงามของพระวิหาร “พระวิหารที่ทรงคุณค่าก็จะเป็นพระวิหารที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งรวมใจของพวกเรา พระวิหารแห่งนี้ มันแสดงถึงศรัทธาอันแรงกล้า แสดงถึงความเชื่อ แสดงถึงหลักการ ทำให้เราสามารถรังสรรค์สร้างศาสนสถานที่มีคุณค่า”

ศาสนจักรเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางศาสนาของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1854 และมีการเติบโตอย่างมากนับตั้งแต่ทศวรรษ 1960  พระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย พระนิเวศน์ของพระเจ้าลำดับที่ 185 ของศาสนจักรเป็นหลักชัยอย่างหนึ่งในการเสริมสร้างศรัทธาของสมาชิกศาสนจักรในประเทศไทยและภูมิภาคโดยรอบ  ประเทศไทยเป็นบ้านของกลุ่มนมัสการวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมากกว่า 40 แห่ง  เป็นเวลาหลายปีที่สมาชิกศาสนจักรในประเทศไทยเดินทางไปฮ่องกง ไต้หวัน หรือสถานที่อื่นเพื่อนมัสการในพระวิหาร

สำหรับบางคน ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทำให้พวกเขาได้ไปพระวิหารเพียงครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้น

“มีที่เขียนไว้บน [พระวิหาร] คือ ‘ศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้า พระนิเวศน์ของพระเจ้า’ อนันต์ เอลดริดจ์กล่าว วิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนแรกที่รับบัพติศมาในประเทศไทย (และเป็นผู้สอนศาสนาและประธานคณะเผยแผ่คนแรกที่เป็นคนไทย)  “นี่คือความฝันของผมที่จะได้เห็นพระวิหารของพระเจ้าในประเทศไทย”

พระวิหารกรุงเทพประกาศครั้งแรกโดยประธานศาสนจักร โธมัส เอส. มอนสันในเดือนเมษายน 2015  มีพิธีเบิกดินในเดือนมกราคม 2019  ตั้งอยู่เลขที่ 1645/6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  ที่ตั้งพระวิหารแห่งนี้อยู่ในย่านที่อยู่อาศัยและย่านธุรกิจใจกลางเมืองกรุงเทพฯ และใกล้สถานีมักกะสันที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์กรุงเทพฯ

การออกแบบของพระวิหารขนาด 48,525 ตารางฟุตและสูงเกือบ 250 ฟุต เป็นไปตามลวดลายและสีสันที่พบในสถาปัตยกรรมไทย  ลวดลายหลากหลายซ้อนทับอยู่บนรูปทรงข้าวหลามตัดหลายรูปแบบด้วยองค์ประกอบของดอกบัวและลายก้างปลา ซึ่งชวนให้นึกถึงลายจักสานที่ใช้ในงานศิลปะและผลิตภันฑ์พื้นเมือง  ด้วยการผสมผสานกันของยอดพระวิหารและหน้าต่างที่มีลายฉลุ ทำให้พระวิหารเกิดเป็นภาพเงาที่สวยงามบนเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ

อนุรัตน์ แก้วชา ผู้จัดการโครงการก่อสร้างพระวิหารเล่าว่าเขาไม่รู้จักศาสนจักรของพระเยซูคริสต์เลยก่อนที่กระบวนการก่อสร้างจะเริ่มขึ้นในปี 2019  ในปี 2022 เขาตัดสินใจเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเหตุใดพระนิเวศน์ของพระเจ้าจึงสำคัญมากสำหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

Bangkok-Thailand-Temple
Bangkok-Thailand-Temple
Anurat Kaeocha, construction manager of the Bangkok Thailand Temple, is greeted by Elder Gerrit W. Gong of the Quorum of the Twelve Apostles in Bangkok on August 26, 2023.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

ไม่กี่เดือนต่อมา เขาเข้าร่วมศาสนจักร

“ผมมีความสุขมากๆ ที่ได้เป็นสมาชิก” แก้วชา กล่าว "ทำไมน่ะหรือ? เพราะตอนนี้ผมรู้สึกสงบในชีวิตมากขึ้น การมาที่นี่แต่ละครั้งมันทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจ  สำหรับผม พระวิหารเป็นสัญลักษณ์ของอาชีพการงานและชีวิตผม สถานที่ที่สามารถเยียวยาทุกคนให้พบกับสันติสุขชั่วนิรันดร์  พระวิหารนี้เป็นเหมือนลูกของผมด้วย!”

เอ็ลเดอร์กองกล่าวว่า “เรารู้สึกสำนึกคุณที่มีพระนิเวศน์ของพระเจ้าอยู่ที่นี่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย เป็นพระวิหารที่ไม่เพียงสำหรับกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลกด้วย  เราหวังว่าผู้คนที่ยอดเยี่ยม มิตรสหาย และคนอื่นๆ จะมาสัมผัสถึงความรักของพระเจ้า พวกเขาจะพบกับความสงบ ความศักดิ์สิทธิ์ ครอบครัว การปกป้อง – พวกเขาจะพบปีติสุข

ผู้ที่ต้องการสัมผัสสันติสุขด้วยตนเองสามารถจองเพื่อเยี่ยมชมฟรีได้ที่ BangkokTemple.ChurchofJesusChrist.org

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.