519f1ad0ff0e11ed8b79eeeeac1e923b143ef38a.jpeg
ข่าวเผยแพร่

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์จะสร้างศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาแห่งใหม่ในประเทศไทย

เอ็มทีซีแห่งใหม่จะเปิดดำเนินการในกรุงเทพฯ

เพื่อช่วยรองรับการฝึกอบรมผู้สอนศาสนาเต็มเวลาคนใหม่ที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะเปิดศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา (MTC) ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2024  MTC ประเทศไทยจะอยู่ในอาคารเสริมภายในบริเวณพระนิเวศน์ของพระเจ้าในกรุงเทพฯ ซึ่งเปิดดำเนินการในเดือนตุลาคม

ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา 10 แห่งของศาสนจักรจัดให้มีการฝึกอบรมเบื้องต้นแก่ผู้สอนศาสนาใหม่เมื่อพวกเขาเริ่มงานมอบหมาย รวมถึงการฝึกอบรมภาษาสำหรับผู้ได้รับมอบหมายให้สอนในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตนเอง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MTC ทั่วโลก

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.