ข่าวเผยแพร่

ศาสดาพยากรณ์เชิญชวนให้ทุกคนร่วมอดอาหาร และสวดอ้อนวอนเพื่อบรรเทาทุกข์จากโควิด-19

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เชิญชวนทุกคนบนโลกเข้ามีส่วนร่วมในการอดอาหาร และสวดอ้อนวอนเพื่อบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020 รับชมวีดีทัศน์ในภาษาไทยข้างล่างนี้

        

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.