ข่าวเผยแพร่

ศาสดาพยากรณ์สอนอะไรที่การประชุมใหญ่สามัญ?

แสวงหาความจริงอัน ‘บริสุทธิ์’ ทำให้รากฐานทางวิญญาณแข็งแกร่ง และจัดสรรเวลาให้พระเจ้า ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าวที่การชุมนุมระดับโลก

October-21-general-conference-nelson
October-21-general-conference-nelson
คำบรรยายภาพ: ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันพูดระหว่างภาคเช้าวันเสาร์ของการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2021 ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ ซึ่งถ่ายทอดวันที่ 2-3 ตุลาคมจากศูนย์การประชุมใหญ่ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo
 

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน เชื้อเชิญผู้ร่วมการประชุมใหญ่สามัญทั่วโลกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายให้ตั้งใจฟัง “ความจริงอันบริสุทธิ์ หลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ และการเปิดเผยอันบริสุทธิ์” ทำให้รากฐานทางวิญญาณแข็งแกร่ง และจัดสรรเวลาให้พระเจ้า

ประธานเนลสัน เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญให้ข่าวสารมุ่งเน้นที่พระเยซูคริสต์เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม จากศูนย์การประชุมใหญ่ที่เกือบว่างเปล่าเนื่องด้วยโควิด-19 ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ และมีการถ่ายทอดให้หลายล้านคนทั่วโลกได้รับชมรับฟัง

  

แสวงหาความจริงอันบริสุทธิ์ หลักคำสอนอันบริสุทธิ์ และการเปิดเผยอันบริสุทธิ์

  

ขณะเน้นว่า “ความจริงสัมบูรณ์ — ความจริงนิรันดร์” มีอยู่จริง ประธานเนลสันผู้ที่สมาชิกศาสนจักรเคารพนับถือในฐานะศาสดาพยากรณ์ ยืนยันกับผู้ฟังในการประชุมใหญ่ภาคแรกว่า “สิ่งที่ท่านจะได้ยินวันนี้และพรุ่งนี้ประกอบด้วยความจริงอันบริสุทธิ์”

ท่านพูดถึงพลังของ “หลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์” ในการเปลี่ยนชีวิตและช่วยให้ผู้คนอยู่บนเส้นทางแห่งความชอบธรรมด้วย “ไม่เคยมีเวลาใดในประวัติศาสตร์โลกที่ความรู้เรื่องพระผู้ช่วยให้รอดจะสำคัญและเกี่ยวข้องเป็นส่วนตัวกับ จิตวิญญาณมนุษย์ทุกคน มากเท่าเวลานี้” ท่านกล่าว
 

จงแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อช่วยให้ท่าน “ได้ยินสิ่งที่พระเจ้าจะทรงให้ท่านได้ยิน” ท่านกล่าว “การเปิดเผยอันบริสุทธิ์” จะช่วยตอบคำถามในใจผู้ฟังขณะดื่มด่ำข่าวสารจากพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ของพระองค์

  

ทำให้รากฐานทางวิญญาณของท่านแข็งแกร่ง

  

ขณะยกตัวอย่างเรื่องการบูรณะต่อเนื่องของพระวิหารซอลท์เลค ซึ่งรวมถึงการเสริมรากฐานเดิมครั้งใหญ่ ประธานเนลสันเน้นในเช้าวันอาทิตย์ว่าเราต้องมีรากฐาน “ทางวิญญาณส่วนตัว” ที่เป็นปึกแผ่นใน “ยุคที่ไม่เคยมีมาก่อน” เช่นนี้

“หากท่านและข้าพเจ้าต้องต้านทานภยันตรายและแรงกดดันที่จะเกิดขึ้น เราแต่ละคนจำเป็นต้องสร้างรากฐานทางวิญญาณอัน มั่นคง ที่สร้างบนศิลาของพระผู้ไถ่ พระเยซูคริสต์” ท่านกล่าว

ศูนย์กลางของการ “เสริมสร้างศรัทธาและความทรหดทางวิญญาณของเรา” คือพระวิหาร ซึ่งเพิ่มความเข้าใจในเรื่องพระเยซูคริสต์ ผูกมัดเรากับพระองค์ผ่านพันธสัญญา ฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ และประสาทพรเราด้วยเดชานุภาพของพระองค์ที่เยียวยาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง “โอ้ เราจะต้องการเดชานุภาพของพระองค์มากเพียงใดในวันข้างหน้า” ประธานเนลสันกล่าว

ขณะอธิบายว่า “การฟื้นฟูต่อเนื่องต้องมีการเปิดเผยต่อเนื่อง” ประธานเนลสันกล่าวว่าโดยผ่านการปรับเปลี่ยนขั้นตอนพระวิหารเมื่อเร็วๆ นี้และในอนาคต

พระเจ้าทรงกำลัง “จัดเตรียมโอกาสให้เราแต่ละคนหนุนรากฐานทางวิญญาณของเราอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้ชีวิตเรามีศูนย์กลางในพระองค์และในศาสนพิธีกับพันธสัญญาในพระวิหารของพระองค์”

โดยแน่วแน่ต่อพันธสัญญาพระวิหาร “เมื่อเกิดแผ่นดินไหวทางวิญญาณท่านจะสามารถยืนหยัดแข็งแรงเพราะรากฐานทางวิญญาณของท่านเป็นปึกแผ่นไม่สั่นคลอน” ท่านกล่าว

  

จัดสรรเวลาให้พระเจ้า

  

ระหว่างภาคสุดท้ายของการประชุมใหญ่ในบ่ายวันอาทิตย์ ประธานเนลสันขอร้องผู้ร่วมการประชุมให้ “ตอบโต้สิ่งล่อใจของโลกด้วยการจัดสรรเวลาให้พระเจ้าในชีวิต”

“ทำให้รากฐานทางวิญญาณของท่านมั่นคงและสามารถทนต่อบททดสอบแห่งเวลาโดยทำสิ่งที่ช่วยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับท่าน ตลอดเวลา” ท่านกล่าว

“หากข้อมูลที่ท่านได้รับส่วนใหญ่มาจากโซเชียลมีเดียหรือสื่ออื่นๆ ความสามารถในการได้ยินเสียงกระซิบของพระวิญญาณจะลดลง” ประธานเนลสันกล่าว

เราอัญเชิญพระวิญญาณโดย “มุ่งจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์” ผ่านการสวดอ้อนวอนและการศึกษาพระกิตติคุณทุกวัน การนมัสการในวันสะบาโต การรับส่วนศีลระลึก และจัดสรรเวลาให้พระเจ้าในพระวิหาร

ต่อจากนั้นประธานเนลสันประกาศรายชื่อพระวิหารใหม่ 13 แห่ง

“พระเจ้าทรงรู้จักท่านและทรงรักท่าน” ท่านสรุป “ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของท่าน ทรงนำและชี้ทางให้ศาสนจักรของพระองค์ และจะทรงนำและชี้ทาง ท่าน ในชีวิตส่วนตัว หากท่านจะจัดสรรเวลาให้พระองค์ในชีวิต—ทุกๆ วัน”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.