Mormon Newsroom
ข่าวเผยแพร่

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีส่วนร่วมในงานบรรเทาทุกข์โควิด-19 ทั่วโลก

ศาสนจักรช่วยเหลือโครงการต่างๆ ใน 57 ประเทศ

ฝ่ายประธานสูงสุดแห่งศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศงานระดับโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาทุกข์จากการระบาดโควิด-19 ในหลายโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ พนักงานและอาสาสมัครของศาสนจักรกำลังช่วยผลิตหน้ากากที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากรวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานรักษาสุขอนามัยที่อยู่แนวหน้า

“เรารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงได้ยินและตอบคำสวดอ้อนวอนของเรา เราได้รับการสอนให้ ‘ทำงานอย่างทุ่มเท’ ในการบรรเทาความทุกข์ยากและดูแลผู้ขัดสน (ดู หลักคำสอนและพันธสัญญา 58:27)” ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวไว้ในจดหมายที่ออกเมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน ค.ศ. 2020

“ถึงวันนี้ เราอนุมัติโครงการบรรเทาทุกข์โควิด-19 แล้วกว่า 110 โครงการใน 57 ประเทศ โครงการส่วนใหญ่เหล่านี้ดำเนินการโดยร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานด้านมนุษยธรรม หน่วยงานระดับกระทรวงและโรงพยาบาลด้านสาธารณสุข ซึ่งเปิดโอกาสให้เราใช้แหล่งช่วยของเรา—รวมถึงอาหาร ผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย อุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคคล อุปกรณ์การแพทย์ เงินสดและโภคภัณฑ์อื่นๆ—ในสถานที่ต่างๆ ที่โครงการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ได้มากที่สุด” พวกท่านกล่าว

ตัวอย่างเช่น สถานที่ผลิตเสื้อผ้าบีไฮฟ์ของศาสนจักรใน บราซิล เม็กซิโก ปารากวัย ฟิลิปปินส์ และยูทาห์จะเปลี่ยนการปฏิบัติงานชั่วคราวจากการผลิตเสื้อผ้าด้านศาสนามาเป็นการเย็บหน้ากาก (ทุกแห่ง) และเสื้อกาวน์ (เฉพาะยูทาห์) ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้อยู่ในสนามปฏิบัติงานด้านการแพทย์

“เราพยายามทำงานกับผู้นำรัฐบาล [และ] ชุมชน เพื่อค้นหาสิ่งที่พวกเขาต้องการแล้วตอบสนอง” ซิสเตอร์แชรอน ยูแบงค์ ประธานองค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและสมาชิกในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าว “เราระดมกำลังสมาคมสงเคราะห์และครอบครัวของสตรีเหล่านี้ให้ช่วยงานบางส่วนของโครงการดังกล่าว”

“องค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายโชคดีมากเพราะเรามีหุ้นส่วน ไม่ว่าจะมีโรคระบาดหรือไม่” ซิสเตอร์ยูแบงค์เสริม “เรามีสัมพันธภาพที่น่าเชื่อถือมาตลอด ดังนั้นเมื่อเกิดโรคระบาด เราไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ เรารู้ชัดเจนว่าจะช่วยกันอย่างไร”

ในกัมพูชาและเวียดนาม ศาสนจักรร่วมมือกับรัฐบาลในท้องที่จัดหาหน้ากากและสิ่งจำเป็นเร่งด่วนซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้คนเกือบ 15 ล้านคน

“เราเชิญชวนสมาชิกของเราให้มีส่วนร่วมในโครงการเหล่านี้และโครงการบรรเทาทุกข์อื่นๆ ในพื้นที่และชุมชนของตนตามโอกาสอำนวย และตามที่รัฐบาลชี้นำและสภาวการณ์จะอำนวย” ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวไว้ในจดหมาย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.