ข่าวเผยแพร่

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายช่วยบรรเทาทุพภิกขภัยในแอฟริกาและตะวันออกกลาง

ชาวมอรมอนเตรียมความช่วยเหลือมูลค่า 11 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่ผู้ประสบทุพภิกขภัยจำนวนแปดประเทศในแอฟริกาและตะวันออกกลาง งานเพื่อมนุษยธรรมครั้งนี้คือการจัดเตรียมความช่วยเหลือแก่ภูมิภาคของโลกที่ประสบความแห้งแล้ง ความขัดแย้งทางการเมือง โรคภัยไข้เจ็บและความยากลำบากอื่นๆ

องค์กรการกุศลแอลดีเอส ซึ่งเปรียบประดุจแขนของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ใช้ในการบำเพ็ญประโยชน์ด้านมนุษยธรรมกำลังทำงานร่วมกับองค์กรบรรเทาทุกข์ระดับสากล 11 องค์กรเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ 25 โครงการในประเทศ ไนจีเรีย โซมาเลีย ซูดานใต้ เยเมน ไนเจอร์ เคนยา ยูกานดาและ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

“ระหว่างการเยือนแอฟริกาเมื่อไม่นานมานี้ เราได้เห็นด้วยตาตนเองถึงความสำคัญของการช่วยเหลือเพื่อสนองตอบความต้องการของพี่น้องเราผู้ต้องเผชิญกับเรื่องท้าทายที่รุนแรงและสถานการณ์ที่ยากลำบาก” อธิการเจราลด์ คอสเซ อธิการควบคุมของศาสนจักรกล่าว “การบริจาคของสมาชิกผู้ซื่อสัตย์ของเราช่วยให้มีเงินทุนสำหรับอาหาร ที่พัก น้ำสะอาด การดูแลด้านการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการยังชีพอื่นๆ สำหรับคนจำนวนเกือบเจ็ดแสนห้าหมื่นคน — รวมถึงเด็กที่มีภาวะขาดอาหารขั้นรุนแรงด้วย”

 

การบริจาคเงินและโภคภัณฑ์ของศาสนจักรจะเอื้อประโยชน์แก่ผู้คนมากกว่า 1.1 ล้านคนเป็นเวลาถึงหนึ่งปี

หุ้นส่วนระดับสากล

องค์กรการกุศลแอลดีเอสกำลังทำงานร่วมกับองค์กรเอกชนและองค์กรด้านศาสนาที่สำคัญหลายองค์กร รวมถึง องค์การแคร์นานาชาติ (CARE International) องค์การซีอาร์เอส (องค์การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อการบรรเทาทุกข์คาทอลิก Catholic Relief Services) องค์การคอนวอยออฟโฮป (คาราวานแห่งความหวัง Convoy of Hope), องค์การไออาร์ซี(คณะกรรมการกู้ภัยนานาชาติ International Rescue Committee) องค์การไออาร์ยู (องค์การสงเคราะห์มุสลิมสหรัฐฯ Islamic Relief USA) องค์การบรรเทาทุกข์ราห์มา (Rahma Relief) องค์การอาร์เอ็มเอ(มูลนิธิยาขนานแท้ Real Medicine Foundation) องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) องค์การยูนิเซฟ สหรัฐ (UNICEF USA) องค์การสหรัฐฯ เพื่อยูเอ็นเอชซีอาร์ (องค์การสหรัฐฯ เพื่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ USA for UNHCR) และ องค์การดับเบิลยูเอฟพี (โครงการอาหารโลก World Food Programme)

“โดยที่มีผู้คนกำลังอดอยากในระดับเสี่ยงอันตราย 20 ล้านคนและเด็กๆ อีก 5.7 ล้านคนขาดอาหารในระดับรุนแรง อยู่ในประเทศ โซมาเลีย ซูดานใต้ เยเมนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรีย จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่เคยมีมาสำหรับสังคมโลกที่จะลงมือปฏิบัติการเพื่อป้องกันผู้คนให้พ้นจากอาการใกล้ตาย” เดวิด บีสลีย์ ผู้อำนวยการบริหารของโครงการอาหารโลกกล่าว “พี่น้องของเราในประเทศเหล่านี้ต้องการให้เราช่วยเอาชนะทุพภิกขภัยและหยุดความทุกข์ทรมานของประชาชนผู้บริสุทธิ์”

“ใจเราเปี่ยมด้วยความเวทนาสงสาร . . . ที่บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้ามากมายต้องทนทุกข์กับการขาดแคลนเครื่องยังชีพและถูกครอบงำด้วยผลกระทบที่รุนแรงยิ่งของความหิวโหยและสภาวะทุพโภชนาการ . . . เราเชิญชวนผู้คนในทุกแห่งหนให้เปิดใจและความคิดต่อความต้องการที่สูงขึ้นทุกทีนี้และทำให้ทรัพยากรที่พวกเขามีอยู่เอื้อประโยชน์ต่อการขจัดความหิวโหยในพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ให้หมดไป” ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรกล่าว

ตั้งแต่ปี 1985 องค์กรการกุศลแอลดีเอสมอบการช่วยเหลือที่มีมูลค่าเกือบ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่ผู้คนหลายล้านคนใน 189 ประเทศ ศาสนจักรมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือต่อไปในแอฟริกาและทุกแห่งในโลกที่มีความต้องการเกิดขึ้น การทำงานเพื่อมนุษยธรรมของศาสนจักรเริ่มต้นจากครั้งที่สมาชิกตอบสนองต่อทุพภิกขภัยในเอธิโอเปียในช่วงทศวรรษที่ 1980

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.