AdobeStock_388024092_th.jpeg
ถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการ

วิธีช่วยเหลือของศาสนจักรในยุโรปตะวันออก

ศาสนจักรส่งเสบียงบรรเทาทุกข์ — รวมทั้งถุงนอน เตียงเด็กและเต็นท์ — ไปให้หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น กาชาด และองค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของรัฐ

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายออกถ้อยแถลงต่อไปนี้เกี่ยวกับวิกฤติมนุษยธรรมในยุโรปตะวันออก:

หลายคนถามว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายช่วยเรื่องวิกฤตมนุษยธรรมอันเกิดจากความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธในปัจจุบันอย่างไร  ตั้งแต่เกิดความขัดแย้งใหม่ๆ ศาสนจักรเริ่มติดต่อมิตรสหายและองค์กรความร่วมมือหลายองค์กรในภูมิภาคนั้น เพื่อประเมินความต้องการ จัดซื้ออาหารและสิ่งจำเป็นอื่นๆ

จากประสบการณ์หลายทศวรรษในการให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยธรรมชาติ วิกฤตผู้ลี้ภัย และงานมนุษยธรรมด้านอื่น เราได้พัฒนาโมเดลที่ผ่านการทดสอบและพิสูจน์มาแล้วเพื่อจำแนกความต้องการและให้ความช่วยเหลือ  โมเดลนี้ครอบคลุมถึงการให้อำนาจผู้นำระดับท้องที่ใช้แหล่งเงินทุนของศาสนจักรจัดซื้อสินค้าและบริการในเศรษฐกิจชุมชนเพื่อจัดหาสิ่งที่จำเป็นอย่างแท้จริง

ฝ่ายประธานภาคยุโรปกำลังทำงานตามรูปแบบนี้กับทีมสำนักงานใหญ่ของศาสนจักรเพื่อจำแนกและตอบสนองความต้องการ  ศาสนจักรส่งเสบียงบรรเทาทุกข์  — รวมทั้งถุงนอน เตียงเด็กและเต็นท์ — ไปให้หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น กาชาด และองค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของรัฐ ซึ่งกำลังดูแลผู้ลี้ภัยชาวยูเครนที่เข้ามาตามประเทศชายแดน  ศาสนจักรกำลังจัดระบบความช่วยเหลือเพิ่มเติม อีกทั้งเชิญชวนสมาชิกและมิตรสหายให้อดอาหารและสวดอ้อนวอนให้ผู้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง  ศาสนาจักรจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปเกี่ยวกับผลความพยายามของพวกเขา

สมาชิกศาสนจักรทั่วโลกได้สอบถามเกี่ยวกับวิธีช่วยเหลือหรือบริจาค   ศาสนจักรเชิญชวนพวกเขาให้บริจาคเข้ากองทุนความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมของศาสนจักร ซึ่งจะใช้ช่วยเหลือในวิกฤตินี้และวิกฤติอื่นๆ

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.