หัวข้อ

วันอาทิตย์อดอาหาร

วันอาทิตย์ โดยปกติเป็นวันอาทิตย์แรกของแต่ละเดือน วิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่กินและไม่ดื่มสองมื้อ จากนั้นจะบริจาคเงินเท่าค่าอาหารหรือมากกว่านั้นให้ศาสนจักรไว้ช่วยเหลือคนยากจนและคนขัดสน เงินบริจาคเรียกว่าเงินบริจาคอดอาหาร การประชุมศีลระลึกในวันอาทิตย์อดอาหารเรียกว่าการประชุมอดอาหารและประจักษ์พยาน มีไว้เพื่อให้สมาชิกแสดงประจักษ์พยานด้วยความสมัครใจของพวกเขา

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.