หัวข้อ

วอร์ด

กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจัดตั้งตามภูมิศาสตร์และสมาชิกเข้าร่วมพิธีนมัสการใกล้บ้านของตน สมาชิกแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของวอร์ดหรือสาขา ผู้นำชั้นสมาชิกทั่วไปของวอร์ดเรียกว่าอธิการ อธิการเป็นสมาชิกคนหนึ่งของที่ประชุมและเป็นผู้ที่ศาสนจักรขอให้เป็นอาสาสมัครรับใช้ในตำแหน่งนี้

แต่ละวอร์ดมีชั้นเรียนและกิจกรรมสำหรับวัยต่างๆ อาทิ เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ สมาชิกต้องใช้เวลาและความพยายามมากเพื่อบริหารงานสเตคหรือวอร์ดและสนองความต้องการของสมาชิก ผู้นำในท้องที่ขอให้สมาชิกส่วนใหญ่กระทำคุณประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่ง หน้าที่ต่างๆ ได้แก่ตำแหน่งบริหารงานในท้องที่ ตำแหน่งการสอนหรือเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ ความรับผิดชอบเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเป็นประจำตามความต้องการของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม

สมาชิกวอร์ดนมัสการด้วยกันในวันอาทิตย์และจัดกิจกรรมในวันธรรมดา วอร์ดเป็นชุมชนที่ชาวมอรมอนสามารถพัฒนามิตรภาพและสนับสนุนเพื่อนสมาชิกศาสนจักรในความพยายามนมัสการและติดตามพระเยซูคริสต์ ศาสนจักรต้อนรับทุกคนที่มาเยี่ยมพิธีนมัสการของวอร์ดในวันอาทิตย์

หลายวอร์ดประกอบเป็นสเตคซึ่งคล้ายกับเขตอำนวยการศาสนกิจของคาทอลิก ผู้นำสเตคเรียกว่าประธานสเตค ในเขตที่สมาชิกศาสนจักรมีน้อย วิสุทธิชนยุคสุดท้ายจัดตั้งเป็นท้องถิ่น และ สาขา แทนสเตคและวอร์ด ผู้นำชั้นสมาชิกทั่วไปของสาขาเรียกว่าประธานสาขา

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.