ข่าวเผยแพร่

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันเป็นประธานศาสนจักรคนที่17

                    

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันเป็นประธานคนที่17 ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ข้อประกาศดังกล่าวแถลงวันอังคารที่ 16 ค.ศ. 2018 ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์  ประธานเนลสัน อายุ 93 ปี ดำรงตำแหน่งต่อจากประธานโธมัส เอส. มอนสันผู้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2018  ในฐานะประธานศาสนจักร ท่านเป็นผู้นำของศาสนาที่มีอยู่ทั่วโลก โดยมีสมาชิกมากกว่า 16 ล้านคน

ท่านได้เรียก ประธานดัลลิน เอช. โอ๊ค อายุ 85 ปี เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่ง และประธานเฮ็นรี่ บี. อายริง อายุ 84 ปี เป็นที่ปรึกษาที่สองเพื่อรับใช้ร่วมกับท่านในฝ่ายประธานสูงสุด ตำแหน่งปกครองสูงสุดของศาสนจักร

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.