หัวข้อ

มัคนายก

ตำแหน่งความรับผิดชอบในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนปกติดำรงตำแหน่งโดยเยาวชนชายอายุ 12 ถึง 13 ปี มัคนายกช่วยแจกจ่าย ศีลระลึก (คล้ายกับศีลมหาสนิท) ไปยังสมาชิกศาสนจักรในช่วงพิธีนมัสการวันอาทิตย์ มัคนายกอาจช่วยผู้นำของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมในการดูแลคนขัดสนและช่วยดูแลอาคารประชุมตลอดจนบริเวณรอบนอกอาคารของศาสนจักร

ในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมระดับท้องที่ มัคนายกจัดกลุ่มตามโควรัมซึ่งเยาวชนชายดำรงตำแหน่งผู้นำ มีกิจกรรมและสนับสนุนกันในความพยายามติดตามพระเยซูคริสต์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.