หัวข้อ

มอรมอน

ศาสดาพยากรณ์ศตวรรษที่สี่ในทวีปอเมริกาผู้ย่อบันทึกทางประวัติศาสตร์และศาสนาของผู้คนลงบนแผ่นโลหะ บันทึกของเขาแปลโดยโจเซฟ สมิธและจัดพิมพ์ครั้งแรกในสหรัฐช่วงต้นทศวรรษ 1800 เป็นพระคัมภีร์มอรมอน ชื่อ “มอรมอน” เป็นชื่อเล่นอย่างไม่เป็นทางการแต่เป็นที่ยอมรับได้สำหรับสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ดู Style Guide

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.