หัวข้อ

มหาปุโรหิต

ตำแหน่งความรับผิดชอบในฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ศาสนจักรแต่งตั้งสมาชิกชายที่มีค่าควรเป็นมหาปุโรหิตเมื่อพวกเขาได้รับการเรียกให้อยู่ในฝ่ายประธานสเตค สภาสูง หรือฝ่ายอธิการ หรืออีกกรณีหนึ่งคือเมื่อประธานสเตคเป็นผู้กำหนด ชายมอรมอนจำนวนมากเป็นมหาปุโรหิตและตำแหน่งนี้ไม่ต้องรับการอบรมอย่างเป็นทางการ

แต่ละสเตคมีโควรัมมหาปุโรหิตหนึ่งโควรัม ฝ่ายประธานสเตคเป็นฝ่ายประธานของโควรัมนั้น ในแต่ละวอร์ดมหาปุโรหิตจัดระเบียบเป็นกลุ่มมหาปุโรหิต

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.