หัวข้อ

พหุสมรส

กลุ่มและบุคคลที่ปฏิบัติพหุสมรสในยูทาห์และรอบยูทาห์มักทำให้ผู้สังเกตการณ์เพียงผิวเผินและผู้สื่อข่าวที่มาเยือนเกิดความสับสน ผู้ปฏิบัติพหุสมรสและองค์กรพหุสมรสในภูมิภาคทางตะวันตกของสหรัฐและแคนาดาไม่มีความผูกพันเกี่ยวเนื่องใดๆ กับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายถึงแม้บางครั้งอาจมีการเข้าใจผิดว่า “มอรมอน”—ซึ่งคนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นชื่อเล่นของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย—หมายถึงบุคคลกลุ่มนี้

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์แถลงเกี่ยวกับพหุสมรสในการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม 1998 ของศาสนจักรดังนี้ “ข้าพเจ้าประสงค์จะแถลงอย่างละเอียดว่าศาสนจักรนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับบุคคลที่กำลังปฏิบัติพหุสมรส พวกเขาไม่ใช่สมาชิกของศาสนจักรนี้ พวกเขาส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นสมาชิก พวกเขากำลังฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง พวกเขารู้ว่ากำลังฝ่าฝืนกฎหมาย พวกเขาต้องได้รับโทษตามกฎหมาย ศาสนจักรไม่มีอำนาจตัดสินเรื่องนี้แต่อย่างใด

“หากพบสมาชิกคนใดของศาสนจักรปฏิบัติการแต่งภรรยาหลายคน พวกเขาจะรับปัพพาชนียกรรม ซึ่งเป็นบทลงโทษขั้นรุนแรงที่สุดที่ศาสนจักรจะบังคับใช้ได้ คนเหล่านั้นไม่เพียงพัวพันกับการฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมืองโดยตรงเท่านั้น แต่พวกเขากำลังฝ่าฝืนกฎของศาสนจักรนี้ด้วย หลักแห่งความเชื่อของเราผูกมัดเราอยู่ หลักแห่งความเชื่อข้อนี้กล่าวว่า ‘เราเชื่อในการอยู่ใต้อาณัติของกษัตริย์, ประธานาธิบดี, ผู้ปกครอง, และฝ่ายปกครองของรัฐ, ในการเชื่อฟัง, การยกย่อง, และการสนับสนุนกฎหมาย’ (หลักแห่งความเชื่อข้อ 12)”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.