หัวข้อ

พระเยซูคริสต์

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายซึ่งมีพระนามของพระองค์ สมาชิกศาสนจักรเชื่อว่าพระเยซูคือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดในเนื้อหนัง (ยอห์น 3:16) วิสุทธิชนยุคสุดท้ายยอมรับคำประกาศของศาสดาพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิม ที่พูดถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ พระผู้ช่วยให้รอดของมวลมนุษย์อย่างตรงไปตรงมาและมีพลัง สมาชิกศาสนจักรยอมรับเรื่องราวในพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับการประสูติ พระชนม์ชีพและการปฏิบัติศาสนกิจ การสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

การสวดอ้อนวอนทุกครั้งในบ้านและการเทศนาทุกครั้งในโบสถ์ลงท้ายในพระนามของพระเยซูคริสต์ เครื่องหมายของศีลระลึก (คล้ายกับศีลมหาสนิท) ที่เรารับทุกสัปดาห์ในพิธีนมัสการคือสัญลักษณ์ของการชดใช้ พระคริสต์ทรงมีพระวรกายเฉกเช่นพระบิดาของพระองค์—พระวรกายเดียวกับที่ทรงพระดำเนินออกจากอุโมงค์หลังการฟื้นคืนพระชนม์ ซึ่งพระองค์ทรงเชื้อเชิญอัครสาวกของพระองค์ให้ “คลำ … ดู” (ลูกา 24:39)

เมื่อครั้งทรงพระชนม์เป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่ดีพร้อม พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างในพระชนม์ชีพของพระองค์ให้เราทุกคนทำตาม เพราะมนุษย์ไม่ดีพร้อม การสละพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระคริสต์จึงจ่ายราคาค่าบาปโดยมีเงื่อนไขของการกลับใจส่วนตัว การพลีพระชนม์ชีพของพระองค์ทำให้มวลมนุษย์ฟื้นคืนชีวิตสู่ความเป็นอมตะเช่นกัน พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และในอนาคตจะทรงเป็นพระผู้พิพากษา

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.