ข่าวเผยแพร่

พระวิหารฮ่องกงกลับมาเปิดอีกครั้ง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งความหวัง ศรัทธา และครอบครัว

หลังจากการบูรณะซึ่งเริ่มต้นในปี 2019 พระวิหารฮ่องกงของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะกลับมาเปิดอีกครั้งปลายเดือนกรกฎาคมนี้ภายหลังพิธีอุทิศซ้ำซึ่งจัดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2022

สมาชิกศาสนจักรในเขตพระวิหารฮ่องกงเข้าร่วมพิธีด้วยตนเองและรับชมผ่านการถ่ายทอดด้วยความยินดีที่พระวิหารพร้อมต้อนรับสมาชิกอีกครั้ง

วินเซนต์กับพอลลี ฟง สมาชิกศาสนจักรในฮ่องกง เป็นพ่อแม่ของลูกเล็กๆ สามคน พอลลีบอกว่า “การนมัสการในพระวิหารทำให้ครอบครัวเราสนิทกันมากขึ้น  ดิฉันกับสามีรอโอกาสที่จะได้เข้าพระวิหารอีกครั้งเร็วๆ นี้  นี่จะช่วยให้เราเป็นคู่ชีวิตและพ่อแม่ที่ดีขึ้น”

เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็นประธานในพิธีและกล่าวว่า “พระวิหารฮ่องกงที่สวยงามแห่งนี้เชื้อเชิญเราในภาคเอเชียนี้ให้เข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์มากขึ้น สร้างรากฐานทางวิญญาณของเราทุกวัน และเป็นพรแก่ครอบครัวเราหลายรุ่น”

พระวิหารฮ่องกงเป็นพระวิหารแห่งที่ 48 ที่ศาสนจักรสร้างและประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์อุทิศในปี 1996 พระวิหารปิดในปี 2019 เพื่อทำการบูรณะที่จำเป็นหลังจากรับใช้มา 23 ปี

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.