หัวข้อ

พระวิหาร

พระวิหารมิใช่สถานที่นมัสการประจำวันอาทิตย์สำหรับสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พระวิหารค่อนข้างแตกต่างจากโบสถ์หรืออาคารประชุมประจำหลายพันแห่งทั่วโลกซึ่งใช้สำหรับการประชุมวันอาทิตย์

ทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดสามารถเข้าอาคารประชุมวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและร่วมการประชุมได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหารในฐานะ “พระนิเวศน์ของพระเจ้า” จึงมีแต่สมาชิกศาสนจักรผู้ดำเนินชีวิตอย่างมีค่าควรเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพระวิหารได้ สมาชิกต้องปฏิบัติตามหลักธรรมพื้นฐานของศาสนาและกล่าวยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าวกับผู้นำท้องที่ของตนทุกๆ สองปีเพื่อให้มีสิทธิ์เข้าพระวิหาร

ความศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหารสมัยโบราณพบได้ในพันธสัญญาเดิมและพันธศัญญาใหม่ ในพันธสัญญาเดิม โมเสสให้ลูกหลานชาวอิสราเอลนำพลับพลา (พระวิหารเคลื่อนที่ขนาดใหญ่) ไปด้วยขณะร่อนเร่อยู่ในแดนทุรกันดาร กษัตริย์โซโลมอนสร้างและอุทิศพระวิหารขนาดใหญ่ซึ่งถูกชาวโรมันทำลายในปีคริสต์ศักราช 70 กำแพงเวสเทิร์นวอลล์อันยิ่งใหญ่ยังคงมีให้เห็นในเมืองเยรูซาเล็มทุกวันนี้ แม้ว่าจะผ่านมานับพันปีแล้ว กำแพงแห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวยิว พันธสัญญาใหม่บอกเล่าเรื่องราวที่พระเยซูคริสต์ทรงชำระพระวิหารเมื่อผู้คนทำลายความศักดิ์สิทธิ์โดยใช้ลานพระวิหารเป็นสถานที่ค้าขาย

พระวิหารวิสุทธิชนยุคสุดท้ายถือเป็นพระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสงบแยกจากความหมกมุ่นของโลก พระวิหารเหล่านี้เป็นสถานที่ให้สมาชิกศาสนจักรทำสัญญาอย่างเป็นทางการและให้คำมั่นสัญญาต่อพระผู้เป็นเจ้า นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์สูงสุดทางศาสนา — นั่นคือการแต่งงานคู่สมรสและการ “ผนึก” ครอบครัวเพื่อนิรันดร

พระวิหารเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวที่ประกอบพิธีต่างๆ เช่น บัพติศมาและการแต่งงานนิรันดร์แทนผู้วายชนม์—นี่คือวิธีปฏิบัติที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อและผู้คนปฏิบัติกันในสมัยพันธสัญญาใหม่แต่ได้สูญหายไปในเวลาต่อมา

พระวิหารชี้ทางวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไปหาพระเยซูคริสต์และชีวิตนิรันดร์กับพระองค์ พระบิดาบนสวรรค์ และสมาชิกครอบครัวโดยมีเงื่อนไขของความซื่อสัตย์ต่อคำสอนของพระคริสต์

ในการเปิดเผยยุคปัจจุบัน โจเซฟ สมิธได้รับคำสั่งให้สร้างพระวิหารในเคิร์ทแลนด์ โอไฮโอ (อุทิศในปี 1836) ต่อมาท่านได้รับคำแนะนำให้สร้างพระวิหารในนอวู อิลลินอยส์ (1846) พระวิหารสำคัญอย่างมากต่อสมาชิกศาสนจักรในยุคต้นจนบริคัม ยังก์เลือกสถานที่สร้างพระวิหารซอลท์เลคภายในไม่กี่วันหลังจากมาถึงหุบเขาซอลท์เลค

มีพระวิหาร 159 แห่งทั่วโลก ทั้งที่เปิดดำเนินการ กำลังก่อสร้าง หรือประกาศสร้างแล้ว

พระวิหารส่วนใหญ่มีรูปปั้นสีทองของชายสวมเสื้อคลุมปลิวไสวถือแตรจ่อที่ปาก รูปปั้นนี้หมายถึงเทพโมโรไน ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณและบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์มอรมอน รูปปั้นดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการสั่งสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์บนโลกนี้

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.