หัวข้อ

พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเรียกตรีเอกานุภาพของโลกคริสต์ศาสนาดั้งเดิมว่าพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ ถึงแม้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายและศาสนาคริสต์นิกายอื่นจะใช้คำว่าพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ (หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์) เหมือนกัน แต่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากพระผู้เป็นเจ้าของคริสต์ศาสนานิกายอื่น

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา

ในศาสนจักรมักเรียกพระผู้เป็นเจ้าว่าพระบิดาบนสวรรค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของวิญญาณมนุษย์ทั้งหมดและมนุษย์ได้รับการสร้างตามรูปลักษณ์ของพระองค์ (ปฐมกาล 1:27) คำที่เหมาะสมสำหรับพระผู้เป็นเจ้าคือทรงมีพระเมตตา ยุติธรรม ทรงมีสรรพปรีชาญาณ และเดชานุภาพทั้งปวง ชาวมอรมอนเชื่อว่าพระองค์ทรงมีพระวรกายเหมือนมนุษย์แต่เป็นอมตะและสมบูรณ์แบบ พระบิดาบนสวรรค์ทรงกำหนด “แผนแห่งความรอด” ซึ่งเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้อยู่ในที่ประทับของพระองค์และกับครอบครัวของพวกเขาชั่วนิรันดร์ อันที่จริงนี่คืองานของพระองค์—นั่นคือ ทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของบุตรธิดาของพระองค์

พระเยซูคริสต์

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ซึ่งมีพระนามของพระองค์ การสวดอ้อนวอนทุกครั้งในบ้านและการกล่าวโอวาททุกครั้งในห้องนมัสการจะลงท้ายในพระนามของพระเยซูคริสต์ เครื่องหมายของศีลระลึก (ศีลมหาสนิท) ที่เรารับทุกสัปดาห์ในพิธีนมัสการเป็นสัญลักษณ์ของการชดใช้ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายยอมรับเรื่องราวทั้งหมดในพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับการประสูติ พระชนม์ชีพ การปฏิบัติศาสนกิจ การสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงมีพระวรกายเฉกเช่นพระบิดาของพระองค์ —พระวรกายเดียวกันกับที่ทรงดำเนินออกจากอุโมงค์หลังการฟื้นคืนพระชนม์ และซึ่งพระองค์ทรงเชื้อเชิญเหล่าอัครสาวกให้ “คลำ … ดู” (ลูกา 24:39)

เนื่องด้วยทรงเป็นมนุษย์ที่ดีพร้อมเพียงคนเดียวที่เคยมีชีวิต พระเยซูจึงทรงเป็นแบบอย่างในพระชนม์ชีพของพระองค์ให้เราทุกคนทำตาม เพราะมนุษย์ไม่ดีพร้อม การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระคริสต์จึงจ่ายราคาค่าบาปด้วยเงื่อนไขของการกลับใจส่วนตัว การเสียสละของพระองค์ยอมให้มวลมนุษย์ฟื้นคืนชีวิตสู่ความเป็นอมตะเช่นกัน พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และในอนาคตจะทรงเป็นพระผู้พิพากษา

พระวิญญาณบริสุทธิ์

สมาชิกศาสนจักรเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นวิญญาณ ไม่ใช่สัตภาวะที่มีร่างกาย พระพันธกิจพิเศษของพระวิญญาณบริสุทธิ์—ซึ่งบางครั้งเรียกว่าพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์— คือเป็นพยานถึงพระบิดาและพระบุตร เปิดเผยความจริง ปลอบโยน และชำระให้บริสุทธิ์ พระองค์ทรงเป็นผู้นำทางและครูจากเบื้องบน

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสามารถดลใจและมีอิทธิพลต่อคนชอบธรรมที่ไวต่อการกระตุ้นเตือนเหล่านี้ นอกจากนี้ “ของประทาน” แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์คือสิทธิพิเศษของการได้รับความเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของพระองค์ถ้าทำตามพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ของประทานดังกล่าวมอบให้สมาชิกศาสนจักรหลังบัพติศมาโดยผู้ดำรงฐานะปุโรหิตวางมือบนศีรษะบุคคลที่รับบัพติศมาแล้วและให้พรบุคคลนั้นเพื่อ “รับพระวิญญาณบริสุทธิ์”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.