ข่าวเผยแพร่

ศาสนจักรเปิดตัวโครงการคริสต์มาส ‘พระผู้ช่วยให้รอดประสูติ’

 “พระผู้ช่วยให้รอดประสูติ” โครงการปี 2015 ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมุ่งเน้นการค้นหา รับรู้ และปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูคริสต์  ศาสนจักรคาดหวังว่าโครงการนี้จะเข้าถึงหลายล้านคนทั่วโลกขณะที่ผู้คนแบ่งปันเนื้อหาออนไลน์ผ่านทางสื่อสังคมระหว่างเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเวลาที่ชาวคริสต์เฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.