หัวข้อ

พระคัมภีร์ไบเบิล

พระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระคัมภีร์พื้นฐานเล่มหนึ่งที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายใช้ร่วมกับพระคัมภีร์เล่มอื่น รวมทั้งพระคัมภีร์มอรมอน

ดูประกอบ:

ความเคารพต่อพระคัมภีร์ไบเบิล

พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงเจมส์เป็นพรให้หลายชีวิตนับตั้งแต่ปี 1611 ถึง 2011

“ปาฏิหาริย์ของพระคัมภีร์ไบเบิลศักดิ์สิทธิ์,” คำปราศรัยการประชุมใหญ่ของเอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด เดือนเมษายน 2007

“พยานแห่งพระคัมภีร์,” คำปราศรัยการประชุมใหญ่ของเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน เดือนตุลาคม 2007

ความรู้ของชาวมอรมอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิล, การศึกษาประเด็นศาสนาคริสต์ในศูนย์วิจัยแห่งชาติ Pew ของสหรัฐ

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.