หัวข้อ

ฝ่ายอธิการควบคุม

ฝ่ายอธิการควบคุมประกอบด้วยชายสามคนคืออธิการควบคุมและที่ปรึกษาสองคนซึ่งประกอบเป็นสภาควบคุมสภาหนึ่งของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการต่างรับใช้ในตำแหน่งภายใต้การดูแลโดยตรงจากฝ่ายประธานสูงสุด เนื่องด้วยรูปแบบดังกล่าว ฝ่ายอธิการควบคุมจึงรับผิดชอบกิจจานุกิจฝ่ายโลกมากมายของศาสนจักร รวมถึงการเข้าไปมีส่วนในการรับ จัดสรร และรายงานการใช้เงินส่วนสิบ เงินถวาย และเงินบริจาคของสมาชิก การบริหารโปรแกรมต่างๆ เพื่อช่วยคนยากจนและคนขัดสน การออกแบบ การก่อสร้าง และการซ่อมบำรุงสถานที่นมัสการ การตรวจสอบบัญชีและการโอนย้ายบันทึกสมาชิกภาพ คนที่ได้รับเรียกให้ดำรงตำแหน่งอธิการควบคุมเป็นที่ยอมรับว่ามีทักษะด้านธุรกิจและการจัดการตลอดจนปณิธานด้านศาสนา

อธิการเอช. เดวิด เบอร์ตันเป็นอธิการควบคุมคนปัจจุบันของศาสนจักร และที่ปรึกษาของท่านคือ อธิการริชาร์ด ซี. เอชลีย์ และ อธิการคีธ บี. แมคมุลลิน.{nb}
{nb}

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.