หัวข้อ

ฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์

ศาสนจักรสนับสนุนสมาชิกทุกคนที่อายุ 12 ปีขึ้นไปให้เข้าชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ ซึ่งจัดทุกสัปดาห์เป็นส่วนหนึ่งของพิธีนมัสการปกติประจำสัปดาห์ จุดประสงค์คือเพื่อสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แต่ละบุคคลและครอบครัว

ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรเรียกชายสามคนเป็นฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสอง สมาชิกในฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียนวันอาทิตย์

ประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญคนปัจจุบันคือรัสเซลล์ ที. ออสกูธอร์พ ที่ปรึกษา ได้แก่ เดวิด เอ็ม. แมคคองกี และ แมทธิว โอ. ริชาร์ดสัน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.