หัวข้อ

ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบประกอบด้วยสมาชิกเจ็ดท่านจากโควรัมที่หนึ่งหรือที่สองของสาวกเจ็ดสิบผู้ได้รับเรียกจากฝ่ายประธานสูงสุดและได้รับสิทธิอำนาจให้ควบคุมโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ฝ่ายประธานส่วนใหญ่ในศาสนจักรมีฝ่ายประธานสามคนคือประธานและที่ปรึกษาสองคน อย่างไรก็ดี ตามพระคัมภีร์ ในฝ่ายประธานสาวกโควรัมเจ็ดสิบทุกคนเป็นประธาน—ไม่มีใครเป็นที่ปรึกษา “และเป็นไปตามนิมิตที่แสดงให้เห็นระเบียบของสาวกเจ็ดสิบ, ว่าพวกเขาจะมีประธานเจ็ดคนที่ควบคุมพวกเขา, ซึ่งเลือกมาจากจำนวนเจ็ดสิบคน; และประธานคนที่เจ็ดของประธานเหล่านี้พึงควบคุมคนหกคนนั้น” (คพ. 107:93–94)

ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบประกอบด้วย เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ เอ็ลเดอร์สตีเวน อี. สโนว์ เอ็ลเดอร์วอลเตอร์ เอฟ. กอนซาเลซ เอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน เอ็ลเดอร์เจย์ อี. เจนเซ็น เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม และ เอ็ลเดอร์แทด อาร์. คอลลิสเตอร์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.