หัวข้อ

ฝ่ายประธานเยาวชนหญิง

องค์การเยาวชนหญิงช่วยเหลือบิดามารดาและผู้นำฐานะปุโรหิตในการเตรียมเยาวชนหญิงแต่ละคนให้มีค่าควรที่จะทำและรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์และรับศาสนพิธีของพระวิหาร องค์การส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาการของเยาวชนหญิงแต่ละคนผ่านการสอนในวันอาทิตย์ กิจกรรมระหว่างสัปดาห์ (เช่นสหกิจกรรมและค่าย) และโปรแกรมความก้าวหน้าส่วนบุคคล

ฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญประกอบด้วยประธานและที่ปรึกษาสองคน บุคคลเหล่านี้เดินทางบ่อยครั้งเพื่อไปพบปะกับผู้นำศาสนจักรตลอดจนสมาชิกในท้องที่ทั่วโลกและช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนหญิงของศาสนจักร

ซิสเตอร์อีเลน เอส. ดัลตันปัจจุบันรับใช้เป็นประธานเยาวชนหญิงสามัญ ที่ปรึกษาของเธอคือซิสเตอร์แมรี เอ็น. คุก และซิสเตอร์ แอน เอ็ม. ดิบบ์ พวกเธอรับใช้มาตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ. 2008

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.