หัวข้อ

ฝ่ายประธานเยาวชนชาย

ฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญรับใช้ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรเพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมเยาวชนชายอายุ 12 ถึง 18 ปี ฝ่ายประธานสามัญชุดปัจจุบันคือเดวิด แอล. เบค ประธาน, แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน ที่ปรึกษาที่หนึ่ง, และเอเดรียน โอชาว ที่ปรึกษาที่สอง บุคคลเหล่านี้รับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ. 2009

องค์การเยาวชนชายส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาการของเยาวชนชายแต่ละคนผ่านการสอน กิจกรรม และกิจกรรมรวมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน-เยาวชนหญิง องค์การเยาวชนชายเสริมสร้างงานของ ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ใน วอร์ด และให้การสนับสนุนบิดามารดากับครอบครัว ผู้นำเยาวชนชายช่วยให้เยาวชนชายบรรลุจุดประสงค์ของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.