20210402_233126_Bell_DJI_0187.jpg
ข่าวเผยแพร่

ฝ่ายประธานสูงสุด
จะยังคงจัดการประชุมใหญ่สามัญภาคค่ำวันเสาร์เหมือนเดิม

“การจัดการประชุมภาคนี้จะอำนวยให้สอนพระกิตติคุณในหัวข้อต่างๆ ได้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้นำระดับสามัญอีกหลายท่านได้กล่าวปราศรัยในการประชุมใหญ่”

ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายส่งจดหมายต่อไปนี้ ถึงผู้นำทั่วโลกของศาสนจักร

พี่น้องที่รักทั้งหลาย:

หลักธรรมพื้นฐานของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์คือพรของการเปิดเผยต่อเนื่องซึ่งในการเปิดเผยนั้นพระเจ้าทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์ “โดยให้เป็นบรรทัดทีละบรรทัด, กฎเกณฑ์ทีละข้อ; ที่นี่นิด, และที่นั่นหน่อย” (หลักคำสอนและพันธสัญญา 128:21) พระเจ้าทรงกำกับดูแลงานของพระองค์ตามสภาวการณ์และความจำเป็นที่เปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น รูปแบบและกำหนดการของการประชุมใหญ่สามัญเปลี่ยนมาหลายครั้งตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา การประชุมใหญ่สามัญบางภาคถูกกำหนดไว้สำหรับสมาชิกหรือผู้นำเฉพาะกลุ่ม เช่นการประชุมภาคสวัสดิการ ภาคสตรี ภาคฐานะปุโรหิต และภาคอื่นๆ ที่กำหนดให้ปราศรัยหัวข้อตรงกับองค์การนั้นๆ ของศาสนจักร

เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2021 ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศการเปลี่ยนแปลง การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไปว่าจะไม่จัดการประชุมภาคค่ำวันเสาร์อีก การตัดสินใจครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ทำให้สมาชิกทุกท่านและมิตรสหายได้รับชมการประชุมใหญ่สามัญแต่ละภาค รวมทั้งภาคของสตรีและภาคฐานะปุโรหิตด้วย

เราทราบดีว่าสมาชิกศาสนจักรทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายต่างๆ เพิ่มขึ้นในยุคของเรา วิธีสำคัญในการเสริมกำลังตั้งรับความท้าทายเหล่านี้มาจากการฟังพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า (ดู แอลมา 31:5) ด้วยเหตุนี้หลังจากศึกษาและสวดอ้อนวอนเพิ่มเติมแล้ว เราจึงรู้สึกได้รับการดลใจให้จัดการประชุมใหญ่สามัญภาคค่ำวันเสาร์เหมือนเดิม แต่อาจจะจัดในรูปแบบต่างจากในอดีต

ตั้งแต่ การประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีเดือนตุลาคมปี 2021 เป็นต้นไปศาสนจักรจะยังคงจัดการประชุมภาคค่ำวันเสาร์เหมือนเดิม เรียนเชิญสมาชิกและมิตรสหายทุกท่านของศาสนจักรรับชมการประชุมภาคนี้ซึ่งจะไม่มีหัวข้อเฉพาะเจาะจงทั้งจะไม่จัดให้สมาชิกหรือผู้นำกลุ่มใดโดยเฉพาะ การจัดการประชุมภาคนี้จะอำนวยให้สอนพระกิตติคุณในหัวข้อต่างๆ ได้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้นำระดับสามัญอีกหลายท่านได้กล่าวปราศรัยในการประชุมใหญ่

เราขอบพระทัยพระเจ้าสำหรับการทรงนำของพระองค์ในเรื่องนี้ เราขอแสดงความรักและความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อสมาชิกที่ซื่อสัตย์ทั่วโลกของศาสนจักร และตั้งตารอการประชุมใหญ่สามัญเมื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าจะแบ่งปันพระวจนะของพระองค์

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประธานสูงสุด

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
เฮนรีย์ บี. อายริงก์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.