Mormon Newsroom
ข่าวเผยแพร่

ฝ่ายประธานสูงสุดให้แนวทางสำหรับการกลับมาจัดการประชุมและกิจกรรมศาสนจักรอย่างปลอดภัย

การกลับมารวมกันอีกครั้งด้วยความรอบคอบและความระมัดระวังสำหรับพิธีนมัสการตลอดจนการประชุมและกิจกรรมต่างๆ จะเป็นไปตามคำสั่งของรัฐบาลในท้องที่

ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้อนุมัติระยะการกลับมาดำเนินพิธีนมัสการและกิจกรรมประจำสัปดาห์บางอย่างของศาสนจักร ข้อประกาศที่ส่งออกไปวันที่19 พฤษภาคมให้ผู้นำระดับสามัญและผู้นำในท้องที่ทั่วโลกระบุว่าจะดำเนินการดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อข้อบังคับของรัฐบาลในท้องที่อนุญาต และ หลังจากฝ่ายประธานภาคของศาสนจักรให้แนวทางเพิ่มเติมแก่ผู้นำศาสนจักรในท้องที่แล้วเท่านั้น

ศาสนจักรจะใช้มาตรการสองระยะ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาลเสมอเพื่อรับรองสุขภาพและความปลอดภัยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายประธานภาคอาจปรับเปลี่ยนแบบสถานการณ์ด้านล่างสำหรับแต่ละประเทศตามข้อกำหนดในท้องที่และตามการอนุมัติจากตัวแทนในโควรัมอัครสาวกสิบสองและฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ ประธานสเตคจะกำหนดเวลาการกลับมาดำเนินการประชุมและกิจกรรมตามปกติโดยหารือกับอธิการ

พิธีนมัสการวันสะบาโต: ระยะที่ 1

จัดการประชุมแบบสั้นที่อาคารประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมไม่เกิน 99 คน โดยทำตามข้อบังคับของรัฐบาลในท้องที่

การประชุมและกิจกรรมอื่นๆ (รวมถึงงานแต่งงานและงานศพ): ระยะที่ 1

จัดการประชุมแบบสั้นโดยทำตามข้อบังคับของรัฐบาลในท้องที่ หรืออาจจัดการประชุมทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี

พิธีนมัสการวันสะบาโต: ระยะที่ 2

จัดการประชุมที่อาคารประชุมสำหรับผู้เข้าร่วม 100 คนขึ้นไป โดยทำตามข้อบังคับของรัฐบาลในท้องที่

การประชุมและกิจกรรมอื่นๆ: ระยะที่ 2

อาจจัดการประชุมที่อาคารประชุมโดยทำตามข้อบังคับของรัฐบาลในท้องที่

“เราสำนึกคุณต่อศรัทธาของสมาชิกของเราเมื่อพวกเขานมัสการที่บ้าน และสำนึกคุณต่อพรที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราชุมนุมกันเพื่อนมัสการและทำกิจกรรมต่างๆ” ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว

แนวทางทั่วไป

 

ผู้นำศาสนจักรได้รับคำแนะนำให้อ้างอิงตามจดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุดวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2020

หลักการบริหารในช่วงเวลาท้าทาย” และเอกสารประกอบสองฉบับ (ดู ที่นี่ และ ที่นี่)

ศาสนจักรขอให้ผู้นำพิจารณาหลักธรรมและแนวทางเพิ่มเติมต่อไปนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อไป:

  • ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของสมาชิก เอาใจใส่เป็นพิเศษต่อสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากสุขภาพหรืออายุ
  • แนะนำบุคคลที่รู้สึกไม่สบาย หรือผู้ที่ต้องกักตัว หรือผู้ที่แสดงอาการต่อไปนี้ว่าไม่ควรเข้าร่วมการประชุม: มีไข้, ไอ, หายใจลำบาก, ปวดศีรษะ, มีน้ำมูก, หรือเจ็บคอ
  • ปฏิบัติตามวิธีรักษาระยะห่างทางสังคม วิธีล้างมือ และข้อพึงปฏิบัติอื่นๆ ที่อธิบายไว้ใน “มาตรการป้องกันสำหรับสมาชิก
  • ปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาลในแต่ละสถานที่เกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะ รวมถึงขนาด ความถี่ และระยะเวลาการประชุม โปรดนำข้อบังคับของรัฐบาลมาใช้
  • โปรดกลับคืนสู่วิถีปกติแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยยังคงดำเนินงานแบบทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีขณะเริ่มการประชุมแบบพบเจอตัวตามระยะที่กำหนดดังอธิบายไว้ด้านล่าง สำหรับการชุมนุมกันแบบพบเจอตัวควรให้ความสำคัญกับการประชุมที่มีการประกอบศาสนพิธีมาเป็นอันดับแรก เช่น พิธีบัพติศมาและการประชุมศีลระลึก

ข้อประกาศสำหรับผู้นำให้แนวทางเพิ่มเติมเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคม, สิ่งที่ควรทำเมื่อมีสมาชิกศาสนจักรต้องการเข้าร่วมประชุมมากขึ้น, วิธีจัดการกลุ่มนมัสการหลายกลุ่มในอาคารประชุมเดียว, ระเบียบปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่เหมาะสม, การปฏิบัติศีลระลึกอย่างปลอดภัย, และอื่นๆ

อ่านรายละเอียดเหล่านี้ในข้อประกาศฉบับเต็ม

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.