ข่าวเผยแพร่

ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศเรื่อง ‘การแถลงส่วนสิบ’ ประจำปี

ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้ประกาศเปลี่ยนแปลงการพบกันปลายปีของผู้นำระดับท้องที่และสมาชิกเพื่อพูดคุยเรื่องส่วนสิบ

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายมอบส่วนสิบ (10% ของรายได้) ให้ศาสนจักรเพื่อให้เกียรติพระบัญญัติแต่สมัยโบราณและสมัยปัจจุบันของพระผู้เป็นเจ้าให้จ่ายส่วนสิบ (ดู ปฐมกาล 14:18–20, เลวีนิติ 27:30–32 และ หลักคำสอนและพันธสัญญา 119:3–4)

53e659920f95ea6038bc3ee567f41930ba60c075.png

การสรุปส่วนสิบเคยเป็นการพบปะประจำปีตอนปลายปี  ในการสรุปส่วนสิบอธิการหรือประธานสาขาพบปะกับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายแต่ละคนและครอบครัวเพื่อพูดคุยเรื่องส่วนสิบของพวกเขา  ต่อจากนี้จะเรียกการสรุปส่วนสิบว่า “การแถลงส่วนสิบ”  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมุ่งหมายให้เน้นมากขึ้นเรื่องหลักธรรมและพรของส่วนสิบ ตามหลักแล้วการแถลงส่วนสิบจะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ — โดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชน — และเป็นโอกาสให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้แถลงความซื่อสัตย์ของตนเรื่องส่วนสิบ

ต่อจากนี้การสัมภาษณ์เพื่อแถลงส่วนสิบเริ่มได้ตั้งแต่ 1 กันยายนเพื่อให้อธิการและประธานสาขามีเวลาพบปะพูดคุยกับครอบครัวและบุคคลเพิ่มขึ้น

“นับเป็นพรอย่างยิ่งที่ได้อุทิศเวลาให้กับการสนทนาเรื่องกฎส่วนสิบของพระเจ้า” เจราลด์ คอสเซ อธิการควบคุมกล่าว “ส่วนสิบเป็นการปฏิบัติอันสำคัญยิ่งของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ไม่ว่าพวกเขาอยู่ที่ใด สถานะทางสังคมเป็นเช่นไร หรือมีสภาพการณ์ทางโลกอย่างไร  โดยการรักษากฎนี้สมาชิกศาสนจักรจะได้รับพรทั้งทางโลกและทางวิญญาณในชีวิตและช่วยส่งเสริมพันธกิจของศาสนจักรบนแผ่นดินโลก”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.