Mormon Newsroom
ข่าวเผยแพร่

ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศระบบออนไลน์ใหม่สำหรับรายชื่อสวดอ้อนวอนในพระวิหาร

ระบบใหม่เปิดโอกาสให้สมาชิกศาสนจักรส่งรายชื่อคนตกทุกข์ได้ยากไปยังพระวิหารโดยตรง เพื่อให้รายชื่อเหล่านั้นรวมอยู่ในคำสวดอ้อนวอนแห่งศรัทธา

ถือเป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปในหมู่ผู้นับถือศาสนาจำนวนมากที่จะสวดอ้อนวอนให้คนที่ตนรักเมื่อคนเหล่านั้นประสบความเจ็บป่วย ความทุกข์ หรือความท้าทายอื่นๆ หลายศาสนามีประเพณีสวดอ้อนวอนแบบโดยรวมให้คนที่มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง พระคัมภีร์บันทึกตัวอย่างมากมายเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงสวดอ้อนวอนในกลุ่มต่างๆ และทรงเตือนคนในกลุ่มให้สวดอ้อนวอนด้วย

เราทำการสวดอ้อนวอนเช่นนี้ในพระวิหารของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โดยเชื้อเชิญให้สมาชิกใส่ชื่อคนตกทุกข์ได้ยากไว้ใน "รายชื่อสวดอ้อนวอน" ของพระวิหาร จากนั้นสมาชิกจะรวมพลังศรัทธาในการทูลขอให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงอวยพรบุคคลในรายชื่อสวดอ้อนวอน

ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศว่าศาสนจักรได้สร้างระบบออนไลน์ขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกส่งรายชื่อครอบครัวหรือมิตรสหายไปยังพระวิหาร เพื่อจะได้รวมชื่อเหล่านั้นไว้ในรายชื่อสวดอ้อนวอน ปัจจุบันเราสามารถขอใส่ชื่อไว้ในรายชื่อสวดอ้อนวอนของพระวิหารได้โดยเข้าไปที่หน้าข้อมูลของพระวิหาร และคลิกลิงก์ Prayer Roll (รายชื่อสวดอ้อนวอน) หรือจะขอผ่านหมวด "Temples (พระวิหาร)" ของแอปพลิเคชัน Member Tools (เครื่องมือสมาชิก) ในโทรศัพท์มือถือได้เช่นกัน(เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2020 สำหรับแอนดรอยด์ และ 1 กันยายน ค.ศ. 2020 สำหรับไอโอเอส) ทันทีที่ป้อนชื่อเข้าไป ระบบจะส่งชื่อไปยังพระวิหารนั้นๆ (หรือพระวิหารใกล้สุดที่เปิดดำเนินการถ้าพระวิหารนั้นปิด)

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.