หัวข้อ

ฝ่ายประธานสูงสุด

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีอัครสาวก15 ท่านเป็นผู้นำ ท่านเหล่านี้ถือเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยเช่นกัน คนที่เป็นอัครสาวกยาวนานที่สุดคือประธานศาสนจักร ท่านเลือกอัครสาวกอีกสองคนโดยการดลใจให้เป็นที่ปรึกษา ทั้งสามท่านนี้ทำหน้าที่ฝ่ายประธานสูงสุด ซึ่งเป็นกลุ่มปกครองสูงสุดของศาสนจักร (ดูข้อมูลเกี่ยวกับอัครสาวกสิบสองได้ที่ โควรัมอัครสาวกสิบสอง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดระดับสองของศาสนจักร)

สมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดเป็นพยานพิเศษของพระเยซูคริสต์ ได้รับเรียกให้สอนและเป็นพยานถึงพระองค์ทั่วโลก พวกท่านเดินทางบ่อยครั้งเพื่อไปปราศรัยและให้กำลังใจสมาชิกรวมทั้งผู้สนใจในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ๆ หลายแห่ง ท่านประชุมกับผู้นำในท้องที่ด้วย

เมื่อไม่เดินทาง สมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดจะหารือกันและหารือกับผู้นำศาสนจักรระดับสามัญในเรื่องที่ส่งผลต่อศาสนจักรทั่วโลก เช่นงานเผยแผ่ศาสนา การสร้างพระวิหาร สวัสดิการฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ และ ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ประกอบเป็นฝ่ายประธานสูงสุด

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.