ชีวประวัติผู้นำ

ฝ่ายประธานภาคเอเชียจัดตั้งใหม่ 1 สิงหาคม 2018

                     ฝ่ายประธานภาคเอเชียของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่โดยมี เอ็ลเดอร์เดวิด เอฟ. อีแวนส์   เป็นประธานภาคคนใหม่ มีผลวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2018  ท่านแทนที่เอ็ลเดอร์แรนดี ดี. ฟังก์ที่ได้รับเรียกให้รับใช้ในฝ่ายประธานภาคยูทาห์ตอนเหนือ ยูทาห์ซอลท์เลคซิตี้และยูทาห์ตอนใต้

เอ็ลเดอร์ปีเตอร์ เอฟ. เมอร์ส  จะเป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งของเอ็ลเดอร์อีแวนส์ และเอ็ลเดอร์เดวิด พี. โฮเมอร์จะอยู่ในฝ่ายประธานชุดนี้ด้วยในฐานะที่ปรึกษาที่สองคนใหม่

เอ็ลเดอร์โฮเมอร์ได้รับการสนับสนุนเป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2018  ท่านได้รับเรียกขณะรับใช้เป็นสมาชิกในโควรัมที่สามของสาวกเจ็ดสิบในภาคยุโรป ก่อนหน้านั้นท่านรับใช้เป็นสมาชิกในโควรัมที่หกของสาวกเจ็ดสิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาเหนือตั้งแต่ปี 2013 ถึง ปี 2014

ในฐานะสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ของศาสนจักร เอ็ลเดอร์อีแวนส์ เอ็ลเดอร์เมอร์ส และเอ็ลเดอร์โฮเมอร์จะเดินทางบ่อยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างแรงบันดาลใจแก่สมาชิกทั่วภาคเอเชีย ซึ่งครอบคลุมประเทศและเขตปกครอง 22 แห่ง จากไต้หวันถึงปากีสถาน จากมองโกเลียถึงติมอร์-เลสเต โดยมีสำนักงานใหญ่ภาคตั้งอยู่ที่ฮ่องกง

ต้องใช้ความวางใจอย่างมากในการสอดส่องดูแลงานของศาสนจักรในภูมิภาคขนาดใหญ่เช่นนั้น ซึ่งมีประชากรครึ่งโลกอาศัยอยู่โดยมีวัฒนธรรมและศาสนาที่หลากหลาย  แต่สำหรับฝ่ายประธานภาคเอเชียแล้ว นี่คือสิทธิพิเศษที่ได้รับใช้และอยู่ท่ามกลางสมาชิกศาสนจักรและมิตรสหายทั่วภาคเอเชีย  พวกท่านรับภาระการเรียกและการแต่งตั้งพิเศษเพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณและรับใช้ในฐานะ “พยานพิเศษ” ของพระคริสต์ทั่วโลก

 “เรารักผู้คนในทวีปเอเชีย” พวกท่านแสดงความรู้สึก “เราเห็นว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรและเราต้องการทำทุกสิ่งที่ทำได้เพื่อขยายอิทธิพลของพระเจ้าในภูมิภาคนี้ของโลก”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.