หัวข้อ

ผู้เยี่ยมสอน

ผู้เยี่ยมสอนคือสตรีคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลช่วยเหลือสตรีอีกคนหนึ่งในวอร์ด หรือ สาขาวิสุทธิชนยุคสุดท้ายของเธอ ผู้เยี่ยมสอนสองคนได้รับมอบหมายให้ดูแลสตรีแต่ละคน พวกเธอติดต่อสตรีที่ไปเยี่ยมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและกระตุ้นให้พยายามดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ สิ่งที่รวมอยู่ในการเยี่ยมเป็นประจำคือการสอนข่าวสารทางวิญญาณซึ่งปรับตามความต้องการและข้อกังวลของสตรีแต่ละคน ข่าวสารมักจะดลใจให้สนทนาพระกิตติคุณมากขึ้นและสตรีเรียนรู้ด้วยกัน

“ผู้เยี่ยมสอนปฏิบัติศาสนกิจแทนพระผู้ช่วยให้รอด มือเราเป็นพระหัตถ์ของพระองค์ ความรักของเราเป็นความรักของพระองค์ และการรับใช้ของเราเป็นการรับใช้ของพระองค์ ผู้เยี่ยมสอนที่ดีรู้จักพี่น้องสตรีที่พวกเธอเยี่ยม พวกเธอรักคนเหล่านั้น รับใช้คนเหล่านั้น และช่วยให้คนเหล่านั้นเรียนรู้พระกิตติคุณ … พวกเธอมุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้ครอบครัวและชีวิต ไม่มีสิทธิพิเศษใดยิ่งใหญ่กว่าการดูแลและทำให้บุคคลอื่นเข้มแข็ง” จูลี บี. เบคประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าว

นอกจากแง่มุมทางวิญญาณของการเรียกนี้แล้ว ผู้เยี่ยมสอนยังช่วยตามความต้องการฝ่ายโลกของสตรีและครอบครัวเธอเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ผู้เยี่ยมสอนอาจจัดหาอาหารให้ทารกแรกเกิดหรือช่วยทำความสะอาดบ้านถ้าสตรีที่เธอไปเยี่ยมเจ็บป่วย

สตรีส่วนใหญ่ในศาสนจักรมีโอกาสรับใช้เป็นผู้เยี่ยมสอน โปรแกรมการเยี่ยมสอนประสานงานโดย สมาคมสงเคราะห์องค์การสำหรับสตรีในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมวิสุทธิชนยุคสุดท้ายแต่ละแห่ง

โปรแกรมการเยี่ยมสอนมีโปรแกรมการสอนประจำบ้านช่วยดูแลตามความต้องการของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ผู้สอนประจำบ้านคือชายสองคนที่ได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน{nb}

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.