หัวข้อ

ผู้สอนประจำบ้าน

ผู้สอนประจำบ้านคือชายที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลและช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในวอร์ด หรือ สาขาวิสุทธิชนยุคสุดท้ายของเขา ผู้สอนประจำบ้านสองคนได้รับมอบหมายให้ดูแลแต่ละคนหรือครอบครัวในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตสองคนนี้ไปเยี่ยมแต่ละคนและครอบครัวที่ได้รับมอบหมายทุกเดือนเพื่อช่วยและสนับสนุนพวกเขาในความพยายามดำเนินชีวิตตามหลักธรรมที่พระเยซูคริสต์ทรงสอน

สิ่งที่รวมอยู่ในการเยี่ยมเป็นประจำคือข่าวสารคำแนะนำทางวิญญาณที่ปรับตามความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือครอบครัว ผู้สอนประจำบ้านต้องดูแลความต้องการฝ่ายโลกของสมาชิกด้วย

“การสอนประจำบ้านไม่เพียงเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นวิธีที่ฐานะปุโรหิตดูแลวิสุทธิชนและทำพันธกิจของศาสนจักรให้สำเร็จ การสอนประจำบ้านไม่เพียงเป็นงานมอบหมายเท่านั้น แต่เป็นการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ด้วย” เอสรา แทฟท์ เบ็นสันอดีตประธานศาสนจักรกล่าว

การสอนประจำบ้านเสริมด้วยโปรแกรมการเยี่ยมสอนช่วยดูแลความต้องการของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ผู้เยี่ยมสอนคือสตรีสองคนที่ได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมสตรีแต่ละคนในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมของพวกเธอ{nb}


{nb}

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.