หัวข้อ

ผู้สอน

ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย คำว่าผู้สอน มีสองความหมายคือ

  1. ตำแหน่งความรับผิดชอบในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนปกติดำรงตำแหน่งโดยเยาวชนชายอายุ 14 ถึง 15 ปี ผู้สอนเตรียมขนมปังและน้ำในระหว่างศีลระลึก (คล้ายกับศีลมหาสนิท) ที่พิธีนมัสการวันอาทิตย์ เยาวชนชายเหล่านี้อาจรับใช้เป็นผู้สอนประจำบ้าน ด้วยและเยี่ยมสมาชิกในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมในท้องที่ของตน ผู้สอนจัดกลุ่มเป็นโควรัม กลุ่มเล็กๆ เหล่านี้ช่วยเยาวชนชายเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำขณะรับใช้กัน มีกิจกรรม และช่วยกันดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของ พระเยซูคริสต์
  2. คนที่สอนชั้นเรียนศาสนจักร อาจรวมถึงชั้นเรียนสำหรับ เด็ก เยาวชนหรือผู้ใหญ่ ชั้นเรียนเหล่านี้ปกติจะสอนในช่วงพิธีนมัสการวันอาทิตย์โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างศรัทธาส่วนตัวและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ พระคัมภีร์และหลักคำสอนของศาสนจักร

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.