ข่าวเผยแพร่

ผู้นำศาสนจักรทำพิธีเบิกดินสำหรับพระวิหารมอรมอนในเฮติ

พิธีเบิกดินสำหรับพระวิหารปอร์โตแปรงซ์ เฮติจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2017 โดยมีชาวมอรมอนและผู้นำชุมชนมาเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ประธานโธมัส เอส. มอนสันประกาศสร้างพระวิหารแห่งนี้เมื่อวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2015

                                                                                                             

“เมื่อผมคิดถึงวันนี้ ผมคิดถึงปีติอันไม่มีที่สิ้นสุดและขอบพระทัยสำหรับความหมายที่พระวิหารมีต่อชีวิตเรา” เอ็ลเดอร์กอนซาเลซตอบคำถามสื่อมวลชนในท้องที่ 

 

ปัจจุบันมีพระวิหาร 182 แห่งทั่วโลกที่เปิดดำเนินการ กำลังก่อสร้าง หรือประกาศสร้างแล้ว มีหกแห่งกำลังบูรณะใหม่และอีกเจ็ดแห่งที่ประกาศบูรณะใหม่ในปี 2017 และ 2018 ในวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 2015 ศาสนจักรประกาศสร้างพระวิหารที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยด้วยภายในอีกสองสามปีข้างหน้า

สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (หรือรู้จักกันว่ามอรมอน) นมัสการในอาคารประชุมทั่วโลก และยินดีต้อนรับคนที่ไม่ใช่มอรมอนให้มีส่วนร่วม อาคารเหล่านี้อาจเป็นห้องนมัสการในชุมชนหรือพื้นที่ของตึกในเมืองที่วุ่นวาย  ในอาคารประชุมเหล่านี้ สมาชิกศาสนจักรมารวมกันสำหรับการประชุมหลายอย่าง รวมทั้งการนมัสการในวันอาทิตย์และกิจกรรมประจำสัปดาห์  ในประเทศไทยมีอาคารประชุมมากกว่า 40 แห่ง

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยังมีพระวิหารอีกด้วย พระวิหารแตกต่างจากอาคารประชุม แม้จากภายนอกอาคาร  ก็เห็นได้ชัดว่าพระวิหารมุ่งหมายที่จะแตกต่างจากโลก  พระวิหารเป็นพระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้าจริงๆ เป็นสถานที่ซึ่งสมาชิกศาสนจักรมาสื่อสารกับพระบิดาบนสวรรค์ รู้สึกถึงพระสิริของพระองค์ และทำพันธสัญญากับพระองค์ซึ่งมีความสำคัญนิรันดร์

พระวิหารเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่แห่งความสวยงาม สันติสุข และมีจุดประสงค์ มีค่าควรต่อการประทับอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นผู้คนที่เข้าพระวิหารจึงต้องมีใจที่บริสุทธิ์และมีความพร้อมทางวิญญาณสำหรับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้  นั่นไม่ได้หมายความว่าคนที่เข้าพระวิหารนั้นดีพร้อม แต่พวกเขาพยายามรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและคำสัญญาที่พวกเขาทำไว้เมื่อรับบัพติศมา  การไปพระวิหารเป็นการแสดงออกถึงศรัทธาส่วนบุคคลและคำมั่นสัญญาลึกซึ้งต่อเนื่องต่อแผนของพระผู้เป็นเจ้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระวิหาร ไปที่ www.mormontemples.org เว็บไซต์ดังกล่าวมีข้อมูลทั่วไปของพระวิหาร ประวัติศาสนจักรและจุดประสงค์ของพระวิหาร

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.