หัวข้อ

ปิตุพร

ปิตุพรจะให้แก่สมาชิกที่มีค่าควรของศาสนจักรและในนั้นมีคำแนะนำส่วนตัวจากพระผู้เป็นเจ้า ปิตุพรมีไว้เพื่อเป็นแผนที่ช่วยนำทางบุคคลหนึ่งตลอดชีวิต ไม่มีกำหนดอายุสำหรับการรับปิตุพร แต่ผู้รับต้องมีอายุและวุฒิภาวะมากพอจะเข้าใจความสำคัญของปิตุพร

ผู้ให้ปิตุพรคือผู้ประสาทพร ซึ่งเป็นชายที่ได้รับ การเรียกจากผู้นำศาสนจักรเพื่อให้พรดังกล่าว ผู้ประสาทพรวางมือบนศีรษะผู้รับและกล่าวคำที่เขาได้รับผ่านการเปิดเผยจากสวรรค์ คำให้พรจะถอดความเพื่อให้ผู้รับสามารถทำสำเนาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ศึกษาตลอดชีวิต ศาสนจักรเก็บสำเนาพรไว้ด้วยเผื่อกรณีที่มีการสูญหาย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.