_CSS9707.JPG
ข่าวเผยแพร่

ประธานโอ๊คส์แนะนำคนหนุ่มสาวให้ 'รื่นเริง' ในความท้าทายของพวกเขา

อัครสาวกพูดถึงแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้า ความสำคัญของการแต่งงาน ความรักและกฎของพระผู้เป็นเจ้า และความจำเป็นของการมีศรัทธาอันยั่งยืนในพระคริสต์

ประธานดัลลิน เอช. โอ๊คส์จากฝ่ายประสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายแนะนำคนหนุ่มสาวทั่วโลกให้มองไกลถึงนิรันดรขณะพวกเขาฟันฝ่า "ช่วงเวลาตึงเครียด" ของยุคสมัย


แม้มีความท้าทายที่คนหนุ่มสาวต้องอดทน แต่อัครสาวกกล่าวว่า พวกเขา "รื่นเริง" ได้เพราะพระเยซูคริสต์ "ทรงชนะโลกแล้ว" และ "เราชนะได้เช่นกัน"


"จำไว้ว่า" ประธานโอ๊คส์เสริม "แผนของพระบิดาเราคือแผนแห่ง ความสุข"

ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดพร้อมกับคริสเต็นภรรยาของท่านเข้าร่วมการให้ข้อคิดทางวิญญาณซึ่งถ่ายทอดไปทั่วโลกจากโรงละครศูนย์การประชุมใหญ่ที่เท็มเปิลสแควร์ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์เมื่อวันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2023


"ไม่ว่าเราจะเป็นงานสร้างของพระบิดาในสวรรค์ที่มีความแตกต่างหลากหลายเพียงใดก็ตาม พระองค์ทรงรักเราทุกคน และแผนอันสมบูรณ์แห่งความสุขมีที่ให้ทุกคน" ประธานโอ๊คส์กล่าว "เราแสดงความรักต่อพระองค์โดยรักษาพระบัญญัติ รวมถึงรักลูกๆ ของพระองค์ด้วย"


ประธานโอ๊คส์แสดงความกังวลเกี่ยวกับคนจำนวนมากที่ไม่แต่งงานหรือเลือกไม่มีบุตร และวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ตัดสินใจแต่งงานตอนอายุมาก ท่านยอมรับว่าความขาดแคลนของครอบครัวและหนี้การศึกษาที่เพิ่มขึ้นทำให้คนหนุ่มสาวตัดสินใจแบบนี้


แม้กระนั้น ท่านก็กระตุ้นคนหนุ่มสาวให้ "เดินหน้าด้วยศรัทธา" เพราะ "การแต่งงานเป็นจุดประสงค์หลักของชีวิตมรรตัยและสิ่งที่ตามมา" ท่านกับซิสเตอร์โอ๊คส์กระตุ้นคนหนุ่มสาวให้ออกเดทและมีบุตร — และจดจำแบบอย่างของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายรุ่นแรก


"ผู้บุกเบิกรุ่นแรกของเราทิ้งสมบัติพัสถานเพื่อพาครอบครัวไปสู่ความปลอดภัยทางวิญญาณในหุบเขาทางตะวันตก" ท่านกล่าว "วันนี้ เราแนะนำท่านว่าอย่าทิ้งความปลอดภัยทางวิญญาณและครอบครัวไปหาสมบัติทางโลก"


"ถ้าท่านพบตนเองกำลังตั้งเวลารอโอกาสแต่งงาน" ซิสเตอร์โอ๊คส์พูดกับผู้หญิงที่ฟังเพิ่มเติม "เลิกรอและเริ่มเตรียม เตรียมตัวท่านให้พร้อมรับชีวิต — โดยการศึกษา ประสบการณ์ และการวางแผน อย่ารอให้ความสุขวิ่งเข้าหาท่าน หาโอกาสรับใช้และเรียนรู้ สำคัญที่สุดคือ วางใจในพระเจ้า"


ประธานโอ๊คส์กล่าวต่อจากนั้นกับนักเรียนมัธยมหกที่ฟังอยู่ ท่านยอมรับว่าคนรุ่นพวกเขาต่อสู้กับความวิตกกังวล ยาเสพติด และโซเชียลมีเดีย ท่านอ่านส่วนหนึ่งของจดหมายที่ได้รับจากเยาวชนหญิงคนหนึ่งเกี่ยวกับโรคทุกข์ใจในเพศสภาพ


"ฉันไม่เข้าใจจริงๆ ว่าทำไมเยาวชนหลายคนในศาสนจักรของเรามองไม่เห็นปัญหาว่าคนเปลี่ยนเพศวันเว้นวัน ออกเดทกับเพศเดียวกันหรือระบุว่าตนไม่มีเพศ" เยาวชนหญิงเขียน "ฉันรู้ว่าเราควรรักทุกคนและเคารพทุกคน และฉันทำแบบนั้นเสมอ  ฉัน [แค่] รู้สึกว่ามีการล้ำเส้น"


ประธานโอ๊คส์ตอบโดยชี้ให้เห็นวิธีที่พระเยซูทรงทำให้ความรักของพระองค์สมดุลขณะเน้นความสำคัญของกฎในยอห์น 8 ในพันธสัญญาใหม่  เมื่อผู้นำทางศาสนาสมัยนั้นพาผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกตัดสินว่าล่วงประเวณีมาหาพระเยซู พระองค์ตรัสตอบว่า "ใครในพวกท่านไม่มีบาป ให้เอาหินขว้างนางก่อนเป็นคนแรก"  ต่อมาพระเยซูทรงใช้พลังแห่งความรักโดยไม่เอาโทษและยืนยันกฎโดยตรัสกับเธอว่า "อย่าทำบาปอีก"


ประธานโอ๊คส์แนะนำผู้ฟังให้ดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติแห่งความรักและกฎ "ให้ครบถ้วนมากขึ้น  คนใดไม่ปฏิบัติต่อผู้ประสบความท้าทายเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศด้วยความรักและการให้เกียรติถือว่าคนนั้นไม่ได้ทำตามคำสอนในเรื่องพระบัญญัติข้อสำคัญข้อแรกและข้อที่สอง  ด้วยเหตุนี้ในเรื่องกฎของพระผู้เป็นเจ้า เราต้องจำไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยครั้งแล้วครั้งเล่าว่าพระองค์ทรงสร้างชายและหญิง และในเรื่องหน้าที่ของเราในการรักเพื่อนบ้าน เราต้องจำไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาเราให้รักแม้แต่คนที่ไม่รักษาพระบัญญัติ


"ถ้าท่าน สมาชิกครอบครัว หรือเพื่อนกำลังต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้ของความสับสนด้านอัตลักษณ์" ท่านกล่าวต่อ "ข้าพเจ้าแนะนำท่านให้ใช้ทั้งกฎของพระกิตติคุณกับความรักและพระเมตตาของพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเราผู้จะทรงช่วยเหลือและนำทางท่านถ้าท่านเดินในเส้นทางของพระองค์อย่างอดทน"


กับท่านที่มีความเสน่หาเพศเดียวกัน ประธานโอ๊คส์สอนว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักทุกคนที่พระองค์ทรงสร้างและมีที่ให้ทุกคนในแผนแห่งความสุข


ประธานโอ๊คส์อ้างจากคำสอนของประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันด้วยให้ระวังวิธีที่เราติดป้ายนิยามตนเอง


"ไม่ควรมีคำระบุตัวตนใดย้ายที่ แทนที่ หรือสำคัญกว่าคำเรียกขานถาวรสามคำนี้: 'ลูกของพระผู้เป็นเจ้า' 'ลูกแห่งพันธสัญญา' และ 'สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์'" ประธานเนลสันกล่าว "คำระบุตัวตนใดที่ไม่สอดคล้องกับคำเรียกขานเบื้องต้นสามคำนี้จะทำให้ท่านผิดหวังในที่สุด  ป้ายนิยามอื่นจะทำให้ท่านผิดหวังในไม่ช้าเพราะไม่มีพลังนำท่านไปสู่ชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจ้า"


สิ่งที่มีพลังนำเราไปถึงชีวิตนิรันดร์คือพันธสัญญา ประธานโอ๊คส์กล่าว


"ทันทีที่ท่านและข้าพเจ้าทำพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า" ท่านกล่าวโดยอ้างประธานเนลสันอีกครั้ง "ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์กลับใกล้ชิดมากขึ้นกว่าก่อนทำพันธสัญญา ขณะนี้เราถูกผูกมัดไว้ด้วยกัน  เนื่องจากพันธสัญญาของเรากับพระผู้เป็นเจ้า จึงไม่มีวันที่พระองค์จะทรงระอาในพระวิริยะที่จะทรงช่วยเหลือเรา และขันติธรรมแห่งพระเมตตาของพระองค์จะไม่มีวันสูญสิ้นไปจากเรา เราแต่ละคนมีที่อันพิเศษเฉพาะในพระหทัยพระผู้เป็นเจ้า"


ในการสรุป ประธานและซิสเตอร์โอ๊คส์กระตุ้นคนหนุ่มสาวให้พึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าและการนำทางของพระองค์


"พึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าและมีชีวิต" ซิสเตอร์โอ๊คส์กล่าว "พึ่งพาถ้อยคำที่พูดคืนนี้ ถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ของเรา พระคัมภีร์ แผนแห่งความรอด และปิตุพรของท่าน สวดอ้อนวอนและพระเจ้าจะทรงอยู่กับท่าน  นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่หมายความว่าเราจะไม่โดดเดี่ยว และเราจะเดินหน้าด้วยการนำทางและความคุ้มครองให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายรอบตัว"


"เพียรพยายามรู้จักพระเยซูคริสต์ รู้สึกถึงความรักของพระองค์ และมีศรัทธาในพระองค์และการนำทางด้วยความรักของพระองค์ตามเส้นทางพันธสัญญาไปถึงจุดหมายนิรันดร์ของเรา" ประธานโอ๊คส์กล่าว

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.