ชีวประวัติผู้นำ

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน รับใช้เป็นประธานคนที่ 16 ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2008 ท่านรับใช้เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.1985 ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.1995 ท่านได้รับการวางมือมอบหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งของประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ก่อนหน้านั้นในวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ.1994 ท่านได้รับเรียกเป็นที่ปรึกษาที่สองของประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ และเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.1985 เป็นที่ปรึกษาที่สองของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน ท่านได้รับแต่งตั้งสู่โควรัมอัครสาวกสิบสองเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1963 และได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสาวกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 1963 เมื่ออายุ 36 ปี

ประธานมอนสันเคยรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่แคนาดาให้แก่ศาสนจักร มีศูนย์กลางอยู่ที่โทรอนโต ออนแทรีโอ จากปี 1959 ถึงปี 1962 ก่อนหน้านั้นท่านรับใช้ในฝ่ายประธานสเตคเทมเปิลวิวในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ และเป็นอธิการวอร์ดซิกธ์-เซเวนในสเตคดังกล่าว

ประธานมอนสันเกิดที่ซอลท์เลคซิตี้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ.1927 เป็นบุตรของ จี. สเป็นเซอร์ และกลาดิส คอนดี มอนสัน ท่านเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลซอลท์เลคซิตี้และจบปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจเกียรตินิยมอันดับสามจากมหาวิทยาลัยยูทาห์ในปี 1948 ท่านทำปริญญาโทและรับใช้เป็นสมาชิกคณาจารย์ในวิทยาลัยธุรกิจที่มหาวิทยาลัยยูทาห์ จากนั้นได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ ในเดือนเมษายนปี1981 มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ประสาทปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ท่าน ท่านได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากวิทยาลัยซอลท์เลคคอมมิวนิตี้ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1996 ในเดือนพฤษภาคม 2007 ท่านได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาธุรกิจจากมหาวิทยาลัยยูทาห์ ในเดือนพฤษภาคมปี 2009 ท่านได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยยูทาห์แวลลีย์และสาขากิจการสาธารณะจากมหาวิทยาลัยเซาเธิร์นยูทาห์ ในเดือนเมษายนปี 2010 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขามนุษยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวีเบอร์สเตท ในเดือนพฤษภาคม 2011 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขามนุษยศาสตร์จากวิทยาลัยดิกซีสเตทออฟยูทาห์ ท่านเป็นสมาชิกของ Alpha Kappa Psi สมาคมนักธุรกิจกิตติมศักดิ์

ประธานมอนสันเข้าประจำการกองทัพเรือสหรัฐเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองใกล้จะสิ้นสุดลง ท่านแต่งงานกับฟรานเซส เบเวอรีย์ จอห์นสัน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ.1948 ในพระวิหารซอลท์เลค มีบุตรสามคน หลานแปดคนและเหลนเจ็ดคน

ทางด้านอาชีพ ประธานมอนสันมีอาชีพโดดเด่นด้านการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ ท่านทำงานเกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ Deseret Newsในปี 1948 ท่านเป็นผู้บริหารในแผนกโฆษณาของหนังสือพิมพ์ดังกล่าวและ Newspaper Agency Corporation ต่อมาท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของ Deseret News Press หนึ่งในบริษัทโฆษณาสิ่งพิมพ์เพื่อการพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในแถบตะวันตก จากนั้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ซึ่งเป็นตำแหน่งของท่านเมื่อได้รับเรียกสู่โควรัมอัครสาวกสิบสองในปี 1963 ท่านรับใช้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของ Deseret News Publishing Co.หลายปี ประธานมอนสันเป็นอดีตประธานอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์แห่งยูทาห์และอดีตสมาชิกคณะกรรมการอำนวยการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์แห่งอเมริกา

ด้วยภูมิหลังทางธุรกิจที่หลากหลาย ประธานมอนสันจึงรับใช้เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ หลายปี ปัจจุบันท่านรับใช้เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาแอลดีเอสและคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินของศาสนจักร

ตั้งแต่ปี 1969 ประธานมอนสันรับใช้เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติของอเมริกา

ประธานมอนสันเป็นสมาชิกสมาคมผู้บริหารฝ่ายขายแห่งยูทาห์ สมาคมโฆษณาในซอลท์เลค และสมาคมแลกเปลี่ยนในซอลท์เลค

เป็นเวลาหลายปีที่ประธานมอนสันรับใช้เป็นสมาชิกคณะกรรมการ Utah State Board of Regents ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการศึกษาระดับสูงในมลรัฐยูทาห์ นอกจากนี้ท่านยังรับใช้เป็นเจ้าหน้าที่ในสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยยูทาห์ด้วย

ในเดือนธันวาคมปี 1981 ประธานมอนสันได้รับแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนให้รับใช้ในโครงการ President’s Task Force for Private Sector Initiatives ท่านรับใช้ในตำแหน่งนี้จนถึงเดือนธันวาคมปี 1982 เมื่อภารกิจสำเร็จลุล่วง

ประธานมอนสันได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยยูทาห์ในปี 1966 นอกจากนี้ ท่านได้รับรางวัล Silver Beaver Award (1971) จาก Boy Scouts of America (ลูกเสืออเมริกา), รางวัล Silver Buffalo Award (1978) จากที่เดียวกันและ Bronze Wolf (1993) รางวัลสูงสุดของลูกเสือนานาชาติ, และรางวัล Silver Fox Award จาก Scouts Canada (ลูกเสือแคนาดา) (2011) ในปี 1997 ได้รับรางวัล Minuteman Award จาก Utah National Guard และ Exemplary Manhood Award จากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ ในปี 1998 ท่านกับซิสเตอร์มอนสันได้รับรางวัล Continuum of Caring Humanitarian Award จาก Sisters of Charity of St. Joseph Villa ในปี 2000 ได้รับรางวัล Joseph and Hyrum Smith Award ในฐานะ “ผู้สื่อสารแห่งปี” จาก LDS Public Relations Society (สมาคมประชาสัมพันธ์แอลดีเอส) ในปี2005 ท่านได้รับรางวัล Legacy of Life Award จาก Heart and Lung Research Foundation (มูลนิธิค้นคว้าวิจัยด้านหัวใจและปอด) ซึ่งเป็นองค์กรของ Deseret Foundation (มูลนิธิเดเซเร็ท) ในปี 2007 ท่านได้รับรางวัล Worldwide Humanitarian Award จากโรตารี ท่านได้รับรางวัลจาก BYU Management Society (สมาคมผู้บริหารบีวายยู) มาแล้วทั้งหมดสี่สาขา

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.