ชีวประวัติผู้นำ

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2008 ก่อนหน้านั้นท่านรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดของประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ.2007 ท่านได้รับการเสนอชื่อสู่โควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1995 โดยก่อนหน้านั้นรับใช้เป็นสมาชิกโควรัมสาวกเจ็ดสิบตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1992

ประธานอายริงก์เคยรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายอธิการควบคุมตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ.1985 ถึงกันยายน ค.ศ.1992 เป็นกรรมาธิการการศึกษาศาสนจักรตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ.1980 ถึงเมษายน ค.ศ.1985 และเดือนกันยายน ค.ศ.1992 ถึงมกราคม ค.ศ.2005 ด้วย

ประธาน อายริงก์เป็นอธิการบดีวิทยาลัยริกส์ในเร็กซ์เบิร์ก ไอดาโฮ จากปี 1971 ถึง 1977 ท่านเป็นคณาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจากปี 1962 ถึง 1971

ท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยยูทาห์ ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจและปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด

ท่านเกิดที่พรินส์ตัน นิวเจอร์ซีย์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1933 ท่านเคยรับใช้ศาสนจักรเป็นตัวแทนเขต สมาชิกคณะกรรมการโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญและอธิการ

ประธาน อายริงก์แต่งงานกับแคธลีน จอห์นสัน มีบุตรชายสี่คนบุตรสาวสองคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.