หัวข้อ

ประธานสเตค

ประธานสเตคเป็นผู้นำชั้นสมาชิกทั่วไปของสเตค ซึ่งเป็นการแบ่งย่อยทางภูมิศาสตร์คล้ายเขตอำนวยการศาสนกิจ ประธานสเตคคือคนที่ศาสนจักรขอให้รับใช้เป็นอาสาสมัครในตำแหน่งนี้ เขาควบคุมดูแลโปรแกรมศาสนจักรในเขตภูมิศาสตร์ที่กำหนดอันประกอบด้วยกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละแห่งเรียกว่าวอร์ดและมีหน้าที่ช่วยเหลือสมาชิกสเตคให้พยายามทำตามพระเยซูคริสต์ เขาควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการหรือผู้นำวอร์ดด้วย โดยให้คำปรึกษาคนเหล่านั้นตามความจำเป็น

ประธานสเตคได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาสองคนและกลุ่มชาย 12 คนเรียกว่าสภาสูง ผู้นำเหล่านี้มีความเป็นอิสระมากที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับสมาชิกในสเตคของตน โดยปกติประธานสเตครับใช้ประมาณเก้าปี

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.