ข่าวเผยแพร่

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันส่งเสริมการระมัดระวังขณะที่ศาสนจักรมองไปข้างหน้าท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19

  

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.