ข่าวเผยแพร่

ประธานพระวิหารคนใหม่กับภรรยาได้รับเรียกให้รับใช้ในพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศชื่อประธานพระวิหารคนใหม่กับภรรยาให้รับใช้ในพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือวิศิษฐ์ คณาคำ และสุมามาลย์ ศรีสารคาม คณาคำ

© 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

ประธานและซิสเตอร์คณาคำมาจากวอร์ดแจ้งวัฒนะ 2 ของสเตคกรุงเทพเหนือ ประเทศไทย  ท่านเป็นผู้ประสาทพร และอดีตสาวกเจ็ดสิบภาค ประธานสเตค และประธานสาขา  ท่านเกิดในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย บิดาคือนายคำ คณาคำ และมารดาคือนางเงา คำใจ

ซิสเตอร์คณาคำเป็นเลขานุการปฐมวัยวอร์ดและผู้ถอดบันทึกปิตุพร และอดีตประธานสมาคมสงเคราะห์ท้องถิ่นและประธานปฐมวัยวอร์ด  เธอเกิดในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย บิดาคือนายมนูญ ศรีสารคาม และมารดาคือนางแสงทอง สืบสารคาม

พวกท่านจะเริ่มรับใช้เมื่อพระวิหารได้รับการอุทิศเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.