ชีวประวัติผู้นำ

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ได้รับการวางมือมอบหน้าที่เข้าสู่ตำแหน่งในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2008 ก่อนหน้านั้นท่านทำหน้าที่ประธานรักษาการโควรัมอัครสาวกสิบสองตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ.1994 ก่อนที่ท่านจะเป็นประธานรักษาการ ท่านรับใช้เป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง โดยได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสาวกในวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1970 ก่อนหน้านั้นท่านรับใช้เป็นผู้ช่วยโควรัมอัครสาวกสิบสองเกือบเก้าปี

ท่านเป็นนักการศึกษาโดยอาชีพ งานของท่านจึงรวมถึงการรับใช้เป็นผู้ดูแลเซมินารีและสถาบันศาสนาให้แก่ศาสนจักรและเป็นสมาชิกสภาบริหารของมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์

ท่านศึกษาที่วิทยาลัยวีเบอร์ รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตและวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยยูทาห์ สเตท ท่านรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์

ประธานแพคเกอร์เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน ค.ศ.1924 ที่บริคัมซิตี้ ยูทาห์ ท่านเป็นนักบินทิ้งระเบิดระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองในแปซิฟิกเธียเตอร์

ประธานแพคเกอร์รับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่นิวอิงแลนด์ ท่านเขียนหนังสือหลายเล่มและงานพิมพ์อื่นๆ ท่านเป็นศิลปินโดยเฉพาะเกี่ยวกับนก ท่านแต่งงานกับดอนน่า สมิธ มีบุตรสิบคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.