Mormon Newsroom
ข่าวเผยแพร่

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ถึงแก่กรรม สิริอายุ 90 ปี

ซอลท์เลคซิตี้ ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ถึงแก่กรรมที่บ้าน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 เวลา 14:00 นาฬิกาตามเวลามาตรฐานเขตภูเขา ท่านถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา สิริอายุ 90 ปี   “ท่านเป็นอัครสาวกของพระเจ้าพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง จากมงกุฎบนศีรษะถึงฝ่าเท้าของท่าน ท่านเป็นตัวแทนพระผู้ช่วยให้รอดของโลก” เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว

ประธานแพคเกอร์รับใช้เป็นประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง ณ เวลาที่ท่านจากไป ท่านดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008  ก่อนหน้านั้น ท่านรับใช้ในตำแหน่งรักษาการประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1994  ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสาวกเมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1970 และรับใช้เป็นเวลามากกว่า 50 ปี ในฐานะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของศาสนจักร

เป็นเวลาหลายทศวรรษ ประธานแพคเกอร์ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเติบโตและการพัฒนาของศาสนจักรทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 15 ล้านคน

 “บทเรียนที่ท่านสอนอยู่ในใจและความนึกคิดของผู้คนมายาวนาน” เอ็ลเดอร์อัลลัน แพคเกอร์ บุตรชายของประธานแพคเกอร์และสมาชิกโควรัมสาวกเจ็ดสิบ กล่าว

ประธานแพคเกอร์รับใช้ในคณะกรรมการพร้อมด้วยผู้นำศาสนจักรท่านอื่นๆ และนักวิชาการพระคัมภีร์ที่ผลิตสิ่งพิมพ์แบบใหม่ของ LDS scriptures (พระคัมภีร์แอลดีเอส) ในปี 1979 และปี 1981  สิ่งพิมพ์แบบใหม่แสดงให้เห็นสิ่งช่วยศึกษาและรูปแบบที่จะปรับปรุงความสามารถของสมาชิกศาสนจักรอย่างมีนัยสำคัญในการศึกษาพระคัมภีร์  ประธานแพคเกอร์กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า “เมื่อเวลาผ่านไป พระคัมภีร์เหล่านี้จะสร้างคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าของชาวคริสต์ผู้ซื่อสัตย์ ซึ่งรู้จักพระเจ้าพระเยซูคริสต์และสมัครใจจะเชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์”  ท่านกล่าวต่อไปว่า “ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์ทั้งสี่เล่มนี้ประกอบขึ้นเป็นการรวบรวมข้อมูลพระคัมภีร์ที่ครอบคลุมที่สุดในด้านพระพันธกิจ และคำสอนของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่เคยมีการรวบรวมมาในประวัติศาสตร์ของโลก”

 “ประธานแพคเกอร์รู้สึกตลอดเวลาว่าหากเราสามารถอ่านพระคำของพระเจ้าเราจะคาดการณ์ได้ดีกว่าและปลอดภัยมากกว่าการคาดการณ์ด้วยความคิดของตัวเราเอง” เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดกล่าว  “ไม่ใช่เรื่องผิดปรกติสำหรับท่านที่จะพูดว่า ‘พี่น้องทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้าอ่านให้ท่านฟัง’  และจากนั้นท่านจะอ่านข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญมากในงานมาตรฐานและขอให้เราฟังสิ่งที่พระเจ้าต้องตรัส  และเราทุกคนเรียนรู้แทบพระบาทพระองค์”

ที่การประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักรเมื่อเดือนเมษายน ปี 2014  ประธานแพคเกอร์ประกาศว่า “หลังจากหลายปีที่ข้าพเจ้าดำเนินชีวิต สอน และรับใช้ หลังจากหลายล้านไมล์ที่ข้าพเจ้าเดินทางไปรอบโลก กับทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าประสบมา มีความจริงที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปัน  นั่นคือประจักษ์พยานของข้าพเจ้าถึงพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์”

ประธานแพคเกอร์เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 1924 ในบริคัมซิตี้ ยูทาห์  ท่านเป็นนักบินทิ้งระเบิดของสหรัฐช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในสมรภูมิแปซิฟิก  เป็นนักการศึกษาโดยอาชีพ งานของประธานแพคเกอร์รวมถึงการเป็นผู้ควบคุมดูแลเซมินารีและสถาบันศาสนาสำหรับศาสนจักรและเป็นสมาชิกสภาบริหารของมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์

ประธานแพคเกอร์ศึกษาที่วิทยาลัยเว็บเบอร์จูเนียร์และต่อมาได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตและปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์  ท่านได้รับปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตด้านบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์

ท่านได้รับยกย่องจากสมาชิกศาสนจักรในฐานะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลักธรรมของพระกิตติคุณ  “การศึกษาหลักคำสอนของพระกิตติคุณจะปรับปรุงพฤติกรรมเร็วกว่าการศึกษาพฤติกรรมจะปรับปรุงพฤติกรรม” ท่านสอน

ประธานแพคเกอร์เป็นที่รู้จักในฐานะผู้พิทักษ์ที่กล้าหาญของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และกล่าวอย่างองอาจเกี่ยวกับคำสอนและหลักคำสอนของศาสนจักร  “ท่านมีประจักษ์พยานอันลึกซึ้งในพระกิตติคุณ และความรักโดยเนื้อแท้ในพระผู้ช่วยให้รอด ในผู้คน และต้องการแบ่งปันกับพวกเขาว่าสิ่งนี้สำคัญ” เอ็ลเดอร์อัลลัน แพคเกอร์กล่าว  “ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อท่านทราบสิ่งเหล่านั้น ท่านรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่จะสื่อสาร แบ่งปันและสอน”

ท่านเขียนหนังสือหลายเล่มในช่วงชีวิตของท่านและท่านเป็นจิตรกรที่ประสบความสำเร็จเช่นกัน

ทั้งที่มีภาระหนักเนื่องจากตำแหน่งของท่านในศาสนจักร แต่สำหรับประธานแพคเกอร์ ครอบครัวต้องมาก่อน  อัลลัน บุตรชายของท่านกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่าคุณพ่อของท่านทำให้ตนเองว่างสำหรับครอบครัวเพื่อเก็บเกี่ยวทุกโอกาสในการสอน  “ท่านยังคงเป็นบิดา และนั่นเป็นความความสำคัญอันดับหนึ่ง”  ดอนนา ภรรยาของท่าน และลูกๆ 10 คนของท่านยังมีชีวิตอยู่

ศาสนจักรจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดพิธีศพเมื่อพร้อมจะประกาศให้ทราบ  ทั้งนี้ ยังไม่มีมติใดๆ เกี่ยวกับตำแหน่งที่ว่างลงในโควรัมอัครสาวกสิบสอง

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.