Mormon Newsroom
ข่าวเผยแพร่

ประกาศสำคัญๆ จากการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2020 (ภาควันเสาร์)

ในระหว่างภาควันเสาร์ของการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2020 ของศาสนจักร ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันประกาศเรื่องสำคัญหลายเรื่อง ในบรรดาข้อประกาศเหล่านั้นมีคำเชื้อเชิญให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการชุมนุมศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกเมื่อชมการประชุมภาคเช้าวันอาทิตย์ และขอให้สมาชิกกับมิตรสหายมีส่วนร่วมในวันอดอาหารและสวดอ้อนวอนในวันศุกร์ประเสริฐที่ 10 เมษายน

การชุมนุมศักดิ์สิทธิ์คืออะไร?

การชุมนุมศักดิ์สิทธิ์คือการประชุมพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ที่จัดด้วยเหตุผลศักดิ์สิทธิ์ต่างกันไป  วิสุทธิชนยุคสุดท้ายพึงนำความรู้สึกทางวิญญาณระดับสูงสุดเข้ามาในการประชุม นอกเหนือจากการโห่ร้องโฮซันนาแล้วประธานเนลสันจะประกาศจุดประสงค์พิเศษจำเพาะของการชุมนุมศักดิ์สิทธิ์ในเช้าวันอาทิตย์ให้ทราบระหว่างคำปราศรัยของท่านด้วย

การโห่ร้องโฮซันนาคืออะไรและจะโห่ร้องอย่างไร?

การโห่ร้องโฮซันนาเป็นวิธีที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายถวายเกียรติและสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์  ผู้เข้าร่วมจะยืนและทำตามประธานเนลสันโดยโบกผ้าเช็ดหน้าสีขาวสะอาด หรือถ้าไม่มีผ้าเช็ดหน้าให้เพียงแค่โบกมือขณะโห่ร้องพร้อมกันว่า “โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาแด่พระผู้เป็นเจ้าและพระเมษโปดก” สามครั้ง ตามด้วย “เอเมน เอเมน และเอเมน”

วันแห่งการอดอาหารและสวดอ้อนวอน

“ข้าพเจ้าขอให้ทั่วโลกอดอาหารอีกครั้ง” ประธานเนลสันกล่าว “ขอให้เราทูลวิงวอนขอให้ทรงบรรเทาการแพร่ระบาดทั่วโลกครั้งนี้  ข้าพเจ้าเชื้อเชิญทุกท่าน รวมทั้งท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ให้อดอาหารและสวดอ้อนวอนในวันศุกร์ประเสริฐที่ 10 เมษายน เพื่อขอให้ทรงควบคุมการแพร่ระบาด คุ้มครองผู้ดูแลคนป่วย ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น และดึงชีวิตกลับสู่ภาวะปกติ”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.